ДА ПРЕДОТВРАТИМ ПОЖАРИТЕ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ СЕЗОНОСНОВНИ


ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА:


ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:
- Не използвайте отоплителните уреди в близост до горими (мебели, завивки, дрехи, аерозолни опаковки) и леснозапалителни материали - безопасното разстояние е поне 80 см.
- Не оставяйте без наблюдение работещите отоплителни уреди и съоръжения.
- Напускайки жилището или офиса, още веднъж се убедете, че сте изключили уредите от електрическата мрежа.
- Пазете децата от печките, уредите и съоръженията. Тяхната невинна игра може да има непоправими последствия. Учете ги на лична безопасност.
- Често напомняйте най-важните правила на възрастните роднини, близки и съседи. Безопасното отопление на възрастния съсед до Вас, касае и Вашата безопасност. Обърнете им загрижено внимание.


АКО ПОЛЗВАТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ:


- Задължително проверете изправността на ел. инсталация, както и нейната техническа възможност за натоварване с допълнителни отоплителни уреди. Не допускайте натоварване по-голямо от оразмерената електрическа защита на токовите линии.
- Много опасно е загрубяването на електрическата защита на токовите линии - подсилване на ел. предпазители в таблото на дома или офиса с телчета. Използвайте само оригинални патрони за ел. предпазители – те струват стотинки, а ще ни предпазят от щети за хиляди лева. Най-безопасни и лесни за обслужване са автоматичните предпазители.
- Включвайте ел. отоплителни уреди към силови токови кръгове с подходящо за целта сечение на проводниците в контакти тип “ШУКО”. Най-безопасно е електрическото захранване да се осъществява директно от контакта, без разклонител.
- Шнурове и разклонителите трябва да са поставени на безопасно място в стаята. В никакъв случай да не са разположени на местата, където най-често се преминава. Има опасност от спъване в тях и от нарушаване на целостта им. Това е особено важно да се прецени в помещения, в които пребивават възрастни хора и малки деца.
- Електрическите отоплителни уреди, шнуровете и контактните съединения (щекери, щепсели и контакти) трябва да бъдат технически изправни. Огледайте ги внимателно, да нямат механични повреди (оголени проводници, разхлабени връзки. Изправни трябва да са и закрепващите механични части на радиатора и печката (крака, колелца и др.), т.е уредът да е поставен стабилно на пода.
- Монтирането на ел.акумулираща печка непременно трябва да се извърши от специалист. Тази печка е необходимо да бъде захранена на отделен токов кръг, защитен непременно с автоматичен предпазител и при сечение на захранващия проводник най-малко 4 кв.мм.
- Не използвайте уреди “ментета” – това са самоделни, нестандартни и много опасни ел.отоплителни и нагревателни уреди. Макар и по-евтини, те могат да ни струват скъпо.
- Под уредите с открити реотани и под акумулиращите печки е необходимо да се поставят негорими изолационни подложки за отделяне от горимите подови покрития. Тези негорими изолационни подложки е необходима да излизат напред, пред реотаните най-малко на 30 см.
- Повечето фирми-производители обявяват разстояние по-малко от 80 см. около ел. отоплителен уред за пожароопасно. Печката трябва да поставите на безопасно разстояние от горимите мебели, както и от текстилни материали (китеници, одеала, завеси и др.).
- Опасно е сушенето на дрехи върху отоплителните уреди или в непосредствена близост до тях.
- Никога не оставяйте включени в електрическата мрежа отоплителни и нагревателни уреди без наблюдение.
- Не оставяйте деца и безпомощни възрастни хора сами без контрол при включените уреди. Светещите реотани са интересни, но много опасни за децата. Трудно подвижните възрастни и болни хора често се спъват и залитат. В столичната пожарна има регистрирани такива случаи – възрастни граждани, паднали върху печката и заплатили с живота си.
- Когато искате да изключите печката, не разчитайте само на степенния превключвател, монтиран на самия ел.уред. Непременно изтеглете и щепсела от контакта, но внимателно - без да дърпате шнура.
- Напускайки дома или офиса, още веднъж се убедете, че сте изключили уредите от ел.мрежа. 


АКО ПЕЧКАТА Е С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА, БРИКЕТИ, ВЪГЛИЩА):


- Под отоплителната печка поставете негорима подложка, с размери по-големи от печката - най-малко 10 см. от трите страни на печката и поне 30 см. от към лицевата страна на печката. Добре е тази подложка да има прагче.
- Укрепете стабилно димоотводните тръби (кюнците).
- Обезопасете комините по цялата височина на сградата – зазидайте отворите и замажете фугите към други помещения и особено в таванските помещения.
- Почистете комините от налепи и сажди, сега още в началото на отоплителния сезон.
- Отворите за почистване на комина трябва да бъдат на безопасно разстояние от горими конструкции и да са плътно затворени с метални вратички.
- Не закрепвайте на стената зад печката горими материали и тъкани - хартия, балатум, килимчета и др.подобни.
- Опасно е да се разпалват тези печки с леснозапалителни течности (бензин, нафта и др.). Рисковано е печките да се зареждат с дърва от вечерта за следващия ден.
- Важно е къде ще изхвърляте сгурията – там, където я изхвърляте, не трябва да има горими отпадъци.
- Спазвайте разстояние поне 80 см. до горими мебели, постелки, дрехи и други подобни материали. Опасно е сушенето на дрехи до печката.
- Зиданите печки и камините се монтират на конзоли, вградени в носещи стени на плътна негорима основа, с височина поне 25 см. от горимия под до огнището.
-Около печките не складирайте дърва, въглища и лесно запалителни течности. Много опасна е седящата в близост домакинска бутилка с газ пропан-бутан.
- Дървата за огрев е по-безопасно да се съхраняват в специално пригодени за целта затворени помещения, ако се съхраняват на открито, да е до плътни негорими стени на къщата или в пристроени навеси с негоримо покритие.
- Не съхранявайте дърва и други горими материали в общите части на сградите.
- Въглищата се складират най-много до 2 метра височина, в противен случай има опасност от самозапалване.
- Опасно е оставането на малки деца без контрол покрай печката. За тях горящите въгленчета и игривите пламъци на огъня са привлекателна игра, но много често, с непредвидими и тежки последици. Децата нямат представа за грозящата ги опасност.


АКО СТЕ ПРЕДПОЧЕЛИ ОТОПЛЕНИЕТО С ДИЗЕЛОВА ГОРИВО (НАФТА):


- Внимателно трябва да се следи изправността на дозаторите, спирателната и контролно-измервателната арматура,  термозащитата и автоматиката на печката. 
- Опасно е използването на нафтови печки с прогаряния  (дупки) на стените на разходния резервоар и на горивната камера.
- В никакъв случай не зареждайте с гориво все още неизстиналата нафтова печка.
- Веднага почистете (още преди да запалите печката) нафтата, разлята около резервоара и извън печката, при зареждането на печката с гориво.
- При запалване на печката, не е необходимо изтичане на много гориво в горивната й камера - достатъчно е само леко навлажняване на дъното.
- Негоримата подложка под нафтовата печка трябва да има праг (вертикален ръб) по краищата си, с височина поне 3см.
- Не съхранявайте течно гориво (нафта и други лесно запалителни течности) в жилищните помещения, както и в общите части на жилищните сгради.
-  Внимание се изисква и при инсталациите за местно отопление на сградите! КОТЛИТЕ СА СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ и спазването на нормативните изисквания при тяхното устройване, поддръжка и експлоатация е от изключително значение – обърнете се към специалисти!
- Голяма опасност за експлозия и пожар представляват САМОДЕЛНИТЕ КОТЛИ за общо отопление, монтирани в мазета, стълбища и където и да е в къщите.
- Изключително опасни са нестандартните и отпадъчни нефтопродукти, както и други леснозапалими и горими течности, които не са предвидени в техническите условия за експлоатация на котлите. 
- Рисковано е сушенето на предмети, материали и дрехи върху тръбопроводите, конструкцията и оборудването на котлите, както и извършване на дейности, несвързани с обслужването на инсталацията в котелното помещение.
- Специални изисквания за безопасна работа има и към помещенията, в които се монтират котлите, непременно се съветвайте със специалисти. 


ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ, АКО СЕ ОТОПЛЯВАТЕ С ГАЗОВО  ГОРИВО!!!


- Горимите газове - газ пропан-бутан и природен газ (преобладаващ метан), са взривоопасни при неправилна и невнимателна употреба.
- В никакъв случай не зареждайте бутилките с газ пропан-бутан на автомобилните газостанции. Там, на газколонките няма необходимите тегловни устройства и е възможно превишаване на запълването. В последствие при загряване, обемът на газта се увеличава и се създават взривоопасни условия. Зареждането на бутилките се извършва само на определени и обезопасени специални технически пунктове.
- При изтичане на горимите газове от уредите и газопроводите в затвореното помещение е възможно създаване на  взривоопасна концентрация. Локален взрив може да се предизвика и на открито.
-  Необходимо е да се знае, че пропан-бутанът е два пъти по-тежък от въздуха. Това означава, че дори и при отворен прозорец, в ниските части на помещението е възможно създаване на взривоопасен обем.
-  При съмнение за изтичане на пропан-бутан (специфична миризма на чесън), веднага силно вентилирайте помещението и в никакъв случай не предприемайте искрообразуващи действия (включване/изключване на осветление или пушене).
- Специализирана професионална намеса изискват и сградните инсталации, включени към градската мрежа с природен газ. Необходимо е да знаем, че природният газ (за разлика от пропан-бутана) е по-лек от въздуха и при изтичане се издига в горните части на помещението.
- ЖИЗНЕНО ВАЖНО е дейностите по устройването и техническото поддържане на газовите отоплителни уреди, инсталации и съоръжения се извършват само от специалисти.
- Стандартното изпълнение на уредите и съоръженията е особено важно - в никакъв случай не използвайте газови устройства и бутилки със съмнителен произход.
- Техническата изправност на автоматиката е основно правило за нормалната работа на газовите уреди.
- Отопляваните с газови печки помещения е задължително  да имат постоянна естествена вентилация.
- Нарушаването херметичността на газопроводите  и изтичането на горим газ в околното пространство е изключително опасно. Проверката за изтичане на газ в никакъв случай не се извършва чрез поднасяне към съмнителното място на открит огън.
 - Всички дейности, свързани с газовите бутилки, както и тяхната подмяна е необходимо да се извършват при затворени вентили и при отсъствие на открит огън и на всякаква възможност за образуване на искри в помещението.
- Изключително опасно и забранено е да се съхраняват газови бутилки с пропан-бутан в бани и спални, в помещения под кота “нула” (мазета и шахти), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.
При възникване на пожар незабавно позвънете на националния спешен телефон  112 или градски телефон 0723-62222 на РСПБЗН – Етрополе и съобщете за пожара, като обясните кратко, точно и ясно какво гори, къде гори и кой се обажда!


Снимка: от фонда на сайта