Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжност: Специалист в отдел „Териториално и селищно устройство“


Минимални изисквания за заемане на длъжността:


1. Образование: средно / средно-техническо 


2. Професионален опит: не се изисква 


3. Качества: работа в екип, комуникативни умения и професионална компетентност.


4. Допълнителни изисквания: компютърна грамотност - работа с  MS Office  и  специализиран технически  софтуер. 


Кратко описание на длъжността:


Извършва справки и обслужване на граждани: осъществява достъп по електронният портал на „Кадастрално-административната информационна система“/КАИС/ на Агенцията по кадастър, приемане, обработка и предаване на заявления от и към Агенцията и извършване на справки за движението им. Отговаря за правилното водене и съхранение на документите, които се изготвят и стриктното спазване на сроковете за изготвянето им.


Необходими документи:


1. Заявление за работа – свободен текст


2. Автобиография


3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен


4. Копие от трудова книжка


5. Документи за придобита квалификация  /ако има/


Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.


Срок за подаване на документите от  03.12.2019 г. до 31.12.2019 г. включително.


Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч.


Телефон за контакти: 0723/66630, 0723/69115


 


Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността  Главен експерт към отдел „Териториално и селищно устройство“


Изисквания за заемане на Главен експерт:


1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър”.


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 2 години.


3. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност - MS Office, да познава нормативната уредба в областта, касаеща пряката му работа.


4. Качества: работа в екип, комуникативни умения, професионална компетентност


5. Допълнителни изисквания, носещи предимство:


- Професионално направление: Строителство, архитектура и геодезия;


- Работа с AutoCAD.


Кратко описание на длъжността:


1. Извършва справки и обслужване на граждани: технически процедури по разрешаване и одобряване на проекти за ПУП; изготвяне на копия от действащи планове и съвместени скици; поддръжка и актуализация на действащите планове; изготвяне удостоверения; дейности и кореспонденции, свързани с кадастър и регулация. 


2. Проучва, синтезира и обработва насочените към него преписки; изготвя необходимите писмени становища, справки и отговори на заявления, молби и жалби.  


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от трудова книжка.


5. Документи за придобита квалификация.


Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.


Срок за подаване на документите от  03.12.2019 г. до 31.12.2019 г. включително.


Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч.


Телефон за контакти: 0723/66630, 0723/69115