Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Инспектор” към Дирекция „Местни данъци и такси“


Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Инспектор”:


1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”. 


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изисква.


3. Да притежават следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента, комуникативна компетентност, професионална компетентност и аналитична компетентност.


4. Допълнителни изисквания, носещи предимство:


-  предпочитана област на висшето образование стопански, правни или хуманитарни науки; 


-  да познава нормативната уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация, Закон за Администрацията, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон за местните данъци и такси, Закон за административните нарушения и наказания, Закон за задълженията и договорите, Закон за счетоводството, Търговски закон, Административно процесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс, и други, касаещи пряката му работа.


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от трудова книжка, УП-3.


5. Документи за придобита квалификация.


Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.


Срок за подаване на документите  03.12.2019 г. до 13.12.2019 г. включително


Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч.


Телефон за контакти: 0723/66630, 0723/69115


Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор по заместване за  длъжността „Юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване“.


Изисквания за заемане на длъжността „Юрисконсулт”:


1. Образование - висше юридическо, минимална образователна степен „магистър”


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изисква.


3. Допълнителни изисквания -  придобита юридическа правоспособност, компютърна грамотност - MS Office, да познава нормативната уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация и други, касаещи пряката му работа.


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от удостоверение за юридическа правоспособност.


5. Копие от трудова книжка.


6. Документи за придобита квалификация.


Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.


Срок за подаване на документите  до 31.12.2019 г. включително.


Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч.


Телефон за контакти: 0723/66630, 0723/69115