25 ученици от ППМГ „Асен Златаров“ гр. Ботевград участваха заедно с 25 младежи от Ниш, Сърбия, в международен младежки обучителен курс по опазване на природата и устойчиво ползване на горските ресурси. Събитието се проведе в периода 06-08.12.2019 г. в Етрополе. 


Младежите бяха обучавани от шестима водещи учени в областта на горите (3-ма българи и 3-ма сърби). Програмата включваше обучителни сесии по следните теми:


-Най-разпространените и ценни горски видове и местообитания в трансграничния регион България-Сърбия;


-Отрицателно въздействие на човека върху горите;


-Въздействието на изменението на климата върху горските екосистеми;


-Екосистемни услуги, предоставяни от горите;


-Горските ресурси и тяхното устойчиво използване;


-Натура 2000 защитени територии.


Проведоха се дискусии и демонстрации и в гората.


Освен самото обучение, важна част от срещата беше междукултурният обмен между българските и сръбски младежи. Те споделях информация за своите родни места, страни и култура и, разбира се, много се забавляваха. 


Обучителният курс се реализира от Младежко движение за развитието на селските райони в България в рамките на проект „За всеки спасил дърво“.


Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.