Община Ботевград съобщава на всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица, че организира представяне на идеен проект за благоустрояване на междублокови пространства в жилищен комплекс „Васил Левски“ - Ботевград. В събитието ще участва кметът Иван Гавалюгов и експерти от общинска администрация. Представянето ще се състои на 25.02.2022 г. – петък, от 17:30 ч.


Видеопредставяне на идейния проект: https://youtu.be/HeqYjf8aMto


Желаещите да се включат в общественото представяне могат да го направят на следния линк: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY2Mzk0MzItYTQ5OC00MGUzLTg0MWQtMmM3ZDE0ZmE2NjRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22749e2647-9a6f-4603-a4c1-c7d8239bcf6c%22%2c%22Oid%22%3a%22ec911185-d3d1-4951-9e5f-37ed9846d233%22%7d


Повече информация за общественото обсъждане ще научите от ТУК