Общинска служба „Земеделие“ - Ботевград напомня на земеделските стопани, участвали в споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за обработваеми земи за стопанската 2019-2020г., че срокът за внасяне на сумите за площите по чл 37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ (т.нар.„бели петна“) е 08.01.2020г.


Съгласно чл. 37в ал.7 от ЗСПЗЗ: „Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта по ал. 4 са определени земите по ал. 3, т. 2, внася по сметка за чужди средства на съответната областна дирекция "Земеделие" сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта по ал. 4. Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция "Земеделие" на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора на областната дирекция "Земеделие" по ал. 4 в 10-годишен срок.


За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2, съгласно заповедта по ал. 4, директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В 7-дневен срок от получаване на заповедта ползвателите превеждат сумите по сметка на съответната областна дирекция "Земеделие".“


Информация за дължимите суми може да се получи от публикуваните заповеди на страницата на ОДЗ-София област: https://www.mzh.government.bg/odz-sofiaoblast/bg/Polzvane/Proceduri2019_37v_2019-20/Botevgrad_37v_19-20.aspx или в ОСЗ-Ботевград.