Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, предприятията публикуват годишния си финансов отчет чрез заявяване и представяне за обявяване  в търговският регистър.
Дружествата с ограничена отговорност следва да представят финансовите си отчети за 2012г. в срок до 30 юни 2013г. в Агенция по вписванията за обявяване в търговския регистър.
Едноличните търговци и бюджетните предприятия, чиито годишни отчети не подлежат на независим финансов одит, не публикуват годишните си финансови отчети.
Тъй като 30 юни 2013г. е неделя, крайният срок за представяне на финансовите отчети за 2012г. е 1 юли 2013г.