С писмо до Басейнова дирекция Дунавски район, община Ботевград е поискала временна забрана за ползване водите на язовир Бебреш за хидроенергийни нужди до изграждането на алтернативен подземен водоизточник, който да гарантира водоснабдяването на Ботевград и околните села дори и при изчерпване на полезния воден обем в язовира.


Писмото е изпратено във връзка с официална информация от Напоителни системи ЕАД клон София относно състоянието на водния ресурс в язовир Бебреш и причините за застрашително малкия наличен воден обем в язовира. От информацията на държавното дружество става ясно, че освен многобройните аварии във ВиК инфраструктурата, основна причнина е работата на МВЕЦ Бебреш извън обхвата на тяхното разрешително, което в писмото им е описано по следния начин :


"По разрешително от БДДР те имат право да работят до кота 490.48 (ННРВН), което е на 7,62 м. под кота преливник. През 2019 г. МВЕЦ е работил от 21.05 до 28.05 при ВН ( *водно ниво под кота преливник ) 9,58 м. и от 19.06 до 25.06 при ВН 8,95 м. Благодарение на своевременната реакция на "Напоителни системи ЕАД - София - клон" и в двата случая успяхме да убедим централата да преустанови работата в този неподходящ диапазон на ВН " 


* цялото писмо може да видите в снимки към новината


От този текст в писмото излиза, че МВЕЦ-а през 2019-та е работил извън обхвата на своето разрешително 14 дни ( официално ), за който период, ако приемем, че е работил с капацитета на своето разрешително от 1м3/сек., е изчерпал само за това кратко време над 1 200 000 кубически метра вода от язовира. Това са водни количества, които, ако се използват за питейно-битовото водоснабдяване на Ботевград, дори включае загубите по амортизираната водопреносна мрежа, биха стигнали за няколко месеца, според разчетите и договорите между Напоителни системи и ВиК София.  Интересното в писмото на държавното дружество е и тяхната реакция към ВЕЦ-а при констатиране на тези техни нарушени, а именно:


" ... и в двата случая успяхме да убедим централата да преустанови работа при този неподходящ диапазон на ВН".


Оказва се, че стопанинът на язовира няма ефективен начин да преустанови водоподаването към този голям консуматор при достигане на максимално допустимите нива на водочерпене, спрямо разрешителното му, издадено от Басейнова дирекция Дунавски район, а се налага да изпада в абсурдната ситуация да убеждава и да се моли, едва ли не, МВЕЦ Бебреш сам и доброволно да спре работа! А тук възниква и логичният въпрос дали има наложени санкции, след като официално е констатирано водочерпене извън обхвата на разрешителното. 


Предлагаме Ви пълния текст на писмото от община Ботевград към БДДР с искане за налагане на временна забрана за ползване водите на язовир Бебреш за производство на електрическа енергия:


До:  Басейнова Дирекция “Дунавски район”


На вниманието на  инж. Петър Димитров – Директор БДДР


Уважаеми г-н Директор,


Във връзка с неблагоприятните климатични промени, които наблюдаваме в последните няколко години в  нашия регион, изразяващи се най-вече във все по-дълготрайни периоди без валежи и  намаляване общото количество валежи на годишна база, възниква сериозен проблем с осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване за населението на община Ботевград от повърхностни водоизточници. Особено важен и основен  източник за това са акумулираните водни ресурси в язовир Бебреш, от който основно се водоснабдява населението на гр. Ботевград, с Трудовец, с. Скравена и с. Врачеш, общо над 30 000 души.


На няколко пъти през изминалите години нивото на язовир Бебреш спадна близко до критичния минимум, а през есента на 2016-та година за първи път от неговото построяване се стигна до ниво „мъртъв обем“, от което не могат да се черпят водни количества за питейно-битово водоснабдяване, а това предизвика и временна водна криза в най-големите населени места на община Ботевград.


Въпреки предприетите редица мерки за ремонтиране на  инфраструктурата на Напоителни системи и общинската ВиК мрежа, с цел намаляване загубите на вода в амортизираните водопреносни тръби,  все още загубите на водни количества са големи, а с оглед намаляващия приток към язовир Бебреш рискът от изчерпване на полезния воден обем става все по-реален.


Към настоящия момент, наличните водни количества за питейно-битово водоснабдяване биха стигнали за по-малко от 40 дни. Община Ботевград, заедно с ВиК София, вече предприеха действия по проучване на възможности за изграждане на алтернативни подземни водохващания, за да се гарантират нуждите на населението дори и при изчерпване на водните количества в язовир Бебреш


Освен за приоритетното водоснабдяване на населението на общината, голям консуматор на воден ресурс от язовир Бебреш се явява и изграденият и пуснат в експлоатация през 2014-та година МВЕЦ Бебреш. Въпреки че има издадено разрешение от БДДР за водочерпене за производство на електрическа енергия, разширено по обхват през  2018-та година, работата на водноелектрическата централа, дори в обхвата на нейното разрешително, допринася за ускореното изчерпване на водни количества от язовир Бебреш, които, най-вече с оглед на продължителните периоди на засушаване и намаления приток към язовира, се оказват изключително необходими за  обезпечаване нуждите на  питейно-битовото водоснабдяване.


В тази връзка моля да проучите законовата възможност и, въпреки издаденото разрешително, временно да забраните ползването на води от язовир Бебреш за хидроенергийни нужди до осигуряване на достатъчно надежден резервен водоизточник, който да гарантира и при неотложна нужда да осигури необходимите водни количества за питейно-битово водоснабдяване.


Убеден съм, че водени от желанието да защитим обществения интерес заедно ще  успеем да намерим разумно и законосъобразно решение на този все по-задълбочаващ се проблем, с което ще се минимизира рискът от възникване на кризисни ситуации, свързани с липсата на воден ресурс в язовир Бебреш за осигуряване на приоритетното питейно-битово водоснабдяване на населението на община Ботевград


С уважение:


Иван Гавалюгов


Кмет на община Ботевград