На вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София


ОТНОСНО: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София


Със Заповед № РД-16-7 от 13.03.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК е открито производство по създаване на  КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София. Заповедта е обнародвана в ДВ, бр. 28 от 05.04.2019 г.


Изпълнител на договора е фирма „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД, вписана в регистъра на правоспособните лица, съгл. чл. 18, ал. 2 от ЗКИР със Заповед № РД-15-57/28.05.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК.


АНКЕТИРАНЕ:


Какви документи и данни се предоставят?


Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗКИР всеки собственик е длъжен да представи:


- Копия от актове, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижими имоти – обект на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради ( апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.);  Копие от архитектурни проекти за сгради в режим на етажна собственост (при наличност).


- Данни за администартивен адрес на недвижим имот, други данни за собствениците или носителите на ограничено вещно право, вписани в документите за собственост;


- Документите могат да бъдат предоставени и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа за собственост, без да е необходимо заверено пълномощно.


НЕ СЕ СЪБИРАТ ОРИГИНАЛИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ.


График и място за анкетиране


- В село Трудовец: 


Кметство Трудовец ст. 6 (Техническа сужба) - 14.01.2020 г., 15.01.2020 г., 04.02.2020 г. и 05.02.2020 г.


- В село Врачеш:


Кметство Врачеш - 16.01.2020 г., 17.01.2020 г., 06.02.2020 г. и 07.02.2020 г.


Сканирани документи могат да се представят и по електронен път на e mail адрес: Vrachesh2019@cadastre.bg


Работно време: от 9:00 – 17:00 без прекъсване.


ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ НА ИМОТИТЕ И СГРАДИТЕ: 


Какви са задълженията на собствениците във връзка с изработването на кк и кр


Съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗКИР, собствениците са длъжни да означат границите на поземлените си имоти в 30-дневен срок от обнародването на заповедта на Изпълнителния директор на АГКК по чл. 35, ал. 1 от ЗКИР.


Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗКИР и чл. 33, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. към ЗКИР, всеки собственик, съответно носителят на друго вещно право е длъжен:


„Чл. 38. (1)  Собственикът, а в случаите на т. 1, 3 и 4 и носителят на друго вещно право, е длъжен:


1. да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;


2. да означи с трайни знаци границите на имота си и да опазва знаците от унищожаване;


3.да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, както и да му предостави и други данни съгласно наредбата по чл. 31;


4. да опазва поставените в имота геодезически знаци.“


График за геодезическо заснемане на имотите и сградите


- В село Врачеш: от 20.01.2020 г. до 31.01.2020 г.


- В село Трудовец: от 10.02.2020 г. до 28.02.2020 г.


ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ                                                                 - Общинската администрация няма задължение да предоставя на изпълнителя данни за собствеността на физически и юридически лица;


- Не са предвидени санкции, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предоставят копие на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти;


- След влизане в сила на КККР, установените в тях несъответствия, могат да се отстраняват по реда на Глава VI от ЗКИР. В тези случай разходите за промените  в КККР, допуснати в резултат на неизпълнението на задълженията по чл. 38, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица (собствениците);


- Процесът по създаване на КККР за гражданите е БЕЗПЛАТЕН – не се дължат никакви административни такси, както на изпълнителя, така и на възложителя;


- С допълнителна информация относно процеса  на създаване на кадастрална карта и кадастралeн регистър, гражданите могат да се запознаят на адрес: www.cadastre.bg – раздел „Често задавани въпроси“.


Погрижете се за имота си! Уведомете и съседите си!