Съгласно сключен Договор № КД-1-59/17.12.2021г. от ИД на АГКК по обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Липница, с. Новачене и с. Скравена, община Ботевград, област София“, се организират приемни в трите села. Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Изпълнител по договора е „ЗЕНИТ-ГЕО“ ЕООД.


График за анкетиране и събиране на данни за собственост:


с. Липница - 29.05-30.05.2023 г. и 12.06-13.06.2023 г.


с. Новачене - 29.05-30.05.2023 г. и 12.06-13.06.2023 г.


с. Скравена - 29.05-30.05.2023 г. и 12.06-13.06.2023 г.


/29.05.2023г./30.05.2023г./12.06.2023г./13.06.2023г./ в работно време, както следва:


Открита приемна в кметствaтa на с. Липница, с. Новачене и с. Скравена;


За улесняване на собствениците на недвижими имоти, те могат да изпратят своите нотариални актове или друг вид документ за собственост на специално създаден имейл адрес от АГКК гр. София, като приема на документи по служебния email ще се извършва през цялото време (29.05 до 13.06.2023 г.) на анкетиране и събиране на данни за собствениците - botevgrad2021@cadastre.bg


1. Копия на документи за собственост и скици на имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях;


2. Данни за административен адрес на имота, сграда или обект;


Документите могат да бъдат предоставени лично от собствениците или от други лица, без да е необходимо заверено пълномощно.  


НЕ СЕ СЪБИРАТ ОРИГИНАЛИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ!


• ВАЖНО: Всеки собственик, подал документи ще получи удостоверителен документ.


/чл. 38, ал. 3 от ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ЗКИР)/