На 9 декември 2019 г. от Басейнова дирекция „Дунавски район“ са издали заповед от язовир Бебреш да не се подава вода на други абонати, освен за питейно-битови нужди до запълване на 50% от обема на язовира.


В тази връзка от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София са изпратили предупредителни писма до собствениците на автомивки и други промишлени потребители, че водоподаването към тях ще бъде спряно на 20 януари 2020 г.