Кметът Иван Гавалюгов представи проектобюджет 2020 на Община Ботевград пред граждани, кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници, представители на общински образователни и културни институции. Общественото обсъждане се състоя вчера в зала "Ботевград".


Както вече съобщихме, финансовата рамка на проектобюджета на община Ботевград за 2020 година е 30 866 806 лева. Планираните собствени приходи са в размер на 11 064 000 лева. Очакваните постъпления от централния бюджет са в размер на 20 444 681 лева.  Целевата субсидия за капиталови разходи е леко увеличена - от 932 300 на 1 014 000 лева. Леко повишаване има и на средствата за зимно поддържане – от  282 100 лева на 362 100 лева. 


Основен дял в разходната част на проектобюджета заемат разходите за образование – малко под 15 000 000 лева. 


Иван Гавалюгов се спря подробно на плана за финансиране на капиталови разходи, в който са заложени над  34 000 000 лева,  както и на планираните текущи ремонти, възлизащи общо на  876 400 лева. Той подчерта, че списъкът с включените обекти не е окончателен. “Надявам се, както и в предходни години, на изпълнение 80 – 90%. Обикновено включваме допълнителни обекти, съобразно средствата, с които Община Ботевград разполага към съответната година“, поясни  той.  


През настоящата година Общината ще задели 1 388 000 лева от собствени приходи за подпомагане на ветерани от войната, летен отдих на деца, социално слаби хора в пенсионна възраст, специализация на лекари от Ботевград, дейността на читалищата за развитие на самодейността в читалищата, за местни организации, които провеждат събития с обществен характер, за издръжка на общинския духов оркестър, за профилактични медицински прегледи на граждани, навършили пенсионна възраст, за осигуряване на 100% безплатна такса на 5-6 годишните деца и 50% на 2-4-годишните деца, посещаващи детска градина, и за спортните клубове клубове.  


„Има още много проблеми, които този бюджет няма да реши. Има още обекти и дейности, които се нуждаят от финансиране. Активно търсим да осигурим такива средства, но това са нашите възможности и прогнози на този етап, откъм  приходна част, а тя е увеличена, благодарение на добрата работа на общинската администрация, добрата събираемост и на коректността на жителите на община Ботевград. Действително с всяка една изминала година отчитаме повишаване на събираемостта на местните данъци и такси, което е положителна тенденция.  Разбира се, предприели сме необходимите действия и мерки срещу неизрядните платци – завеждане на дела, а преди това да бъдат издадени актове за установяване на публично вземане“, обясни кметът Иван  Гавалюгов.   


Хората в залата взеха активно участие в общественото обсъждане, отправяйки конкретни предложения, поставяйки въпроси и изразявайки мнения по проектобюджета за 2020 год.  


Общинският съветник Цветан Миньовски предложи да се предвидят средства поне за четири от общо осем улици в Скравена без канализация, но не конкретизира кои са те. 


Колегата му Дамян Маринов попита дали са заложени средства за: видеонаблюдение; проектирани и изграждане на паркинги около централна градска част, в междублоковите пространства; реконструкция на зеленчуковия пазар; обезопасителни съоръжения  покрай коритото на Стара река. 


Кметът отговори, че не са предвидени, като отново поясни, че няма как да бъдат заложени средства за всички обекти. Той добави, че няма нищо против, ако мнозинството в Общинския съвет предпочете тези разходи пред други. Иван Гавалюгов обърна внимание, че през годината ще има актуализация на бюджета – едни обекти ще отпаднат, а на тяхно място ще бъдат включени други, идентифицирани като по-важни и необходими. 


Д-р Веселка Златева предложи да се предвидят средства за асансьорите в доболничната средства, тъй като те често аварират, което затруднява пациентите на личните лекари и специалистите.  


Иван Гавалюгов отговори, че ако се налага заложената сума за нов асансьор в болничната помощ – 100 000 лева, ще се актуализира, за да бъде закупен още един – за доболничната помощ. 


От Николина Цолова постъпиха предложения за текущи ремонти на оградата на гробищния парк в Трудовец и на двете чешми там, както и за поставяне на пейки.  Кметът Еленко Иванов, който бе сред присъстащите, обясни, че и двете чешми работят. Едната е възстановена, а що се отнася до другата – от Кметството са предприети мерки за привеждането й в добър външен вид. Кметът на Трудовец добави, че оградата първо трябва да се почисти и тогава да се прецени каква част от нея се нуждае от ремонт.    


По думи на Иван Гавалюгов, това са текущи дейности, които няма да затруднят сериозно бюджета на общината.   


Млада наша съгражданка, която се е завърнала да живее тук, сподели, че с нейни приятели имат интерес  към развитието на туризма в община Ботевград. Затова са предприели стъпки към активизиране на дейността на туристическо дружество „Венеца“ и възстановяване на хижа „Рудината“. Тя отправи покана към кмета, общинските съветници и гражданите да се присъединят към тази инициатива. 


„С изключителна готовност се отзоваваме на инициативи на граждански организации, защото мисля, че това е добрият пример, който трябва да бъде даден на обществеността“, отговори кметът Гавалюгов и даде пример с ремонта на църквата в Гурково, извършен със средства, осигурени от дарители и от общината. 


Иван Гавалюгов съобщи, че е получил предложение от председателя на Управителния съвет на дружество „Венеца“. Става дума за около 24 000 лева за текуща издръжка на базата и за около 20 000 лева за ремонт. „Със сигурност ще подкрепим това предложение, когато то придобие по-конкретни измерения. Хижата е емблематична за Ботевград. Тя е единствената в района и има доста пътища, които водят към нея“, допълни той. 


Това бе по-важното от общественото обсъждане на проектобюджета за 2020 година. До внасянето му за обсъждане и гласуване в местния парламент, в общинската администрация ще се приемат предложения по него, изготвени в писмен вид, съобщи кметът Иван Гавалюгов. Той обърна внимание, че общината все пак ще трябва да се съобрази с приходната част, така че да обезпечи разходната.