В края на миналата работна седмица в зала „Ботевград“ се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджет 2020 на Община Ботевград. Той бе представен  от Ирина Григорова – директор на Дирекция „Счетоводна дейност и бюджет“. Тя подчерта, че  през отчетния период за поредна година Общината е превела всички субсидии на второстепенните разпоредели с бюджетни средства и е приключила годината без неразплатени разходи и без просрочени задължения.


„Бюджетът за 2020 г. на Община Ботевград, бе приет с Решение №4 от 30.01.2020 година по приходната част в размер на 30 922 806 лв., включваща приходи с държавен характер и приходи с местен характер. С последващи писма и актуализации на Министерство на финансите и трансфери за промяна на взаимоотношенията между общинския бюджет и Републиканския бюджет  бюджетната рамка бе променена и към 31.12.2020 год. е в размер на 41 199 544 лв.“ – каза в началото Ирина Григорова. Според нея  през 2020 г. дейността на общината е била насочена към осигуряване изпълнението на основните годишни цели и приоритети. Също така през отчетния период е била осигурена добра финансова стабилност. Бюджетните заведения и дейности своевременно са разплащали задълженията си към доставчиците на стоки и услуги. Засилената бюджетна дисциплина е осигурила необходимата гъвкавост при спазване на правилата за делегираните от държавата дейности. Създадени са били и условия за устойчиво и дългосрочно балансиране на разходните отговорности.


Приходната част на Бюджет 2020 година е формирана на база собствените приходи на общината, бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет и с бюджетите на ресорни министерства и друго финансиране. Към  31.12.2020 г. в общинския бюджет са  постъпили приходи за държавни дейности от централния бюджет, други ведомства и министерства в размер на  19 576 590 лв. при уточнен годишен план 21 255 297 лв.


Изпълнението на собствените приходи за местни дейности за 2020 г. е в размер на 8 609 064 лв., при първоначален годишен план 11 120 000 лв. Планът на собствените приходи е изпълнен на 77,41 на сто. Годишният план за приходите от имуществени данъци е изпълнен на 91,16 на сто, стана ясно от изнесените от Григорова данни. Според тях за дванадесетте месеца  на 2020 г. са усвоени  33 630 953 лв. при уточнен план 41 199 544 лв. или 81,62 %.


За 2020 г. са извършени капиталови разходи в размер на 9 234 740 лв. в т.ч.: основен ремонт - 8 194 749 лв., придобиване на ДМА - 972 848 лв., придобиване на НДА - 28 891 лв. и капиталови трансфери - 38 252 лв.


По време на отчета стана ясно още, че приоритетите на общината за 2020 г., заложени в „Бюджет 2020“, като финансова стабилност, оптимално използване на възможностите на европейско финансиране през новия програмен период, развитие на техническата инфраструктура и градска среда, провеждане на активна социална политика, подобряване възможностите за трудова реализация са успешно изпълнени и реализирани.


Публичният отчет за изпълнението на бюджета  премина при слаб интерес - освен служителите на администрацията присъстваха  председателят на общинския съвет д-р Илин Черняшки, още четирима общински съветници и кметът на Трудовец.


Подробности от отчета на: https://botevgrad.bg/ads/view/publichno-obshtestveno-obsazhdane-na-godishniya-otchet-za-izpalnenie-na-byudzheta-na-obshtina-botevgrad-1828