Министерството на регионалното развитие и благоустройството отговори на писмото с искания, поставени от гражданския протест, който се проведе на 26 януари в Ботевград. Те бяха изпратени  до съответните институции  заедно с подписка, подкрепена от над 3 000 души. В отговора на МРРБ, предоставен на botevgrad.com от Инициативния комитет, оглавил гражданското недоволство, се казва:   


Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е компетентно по т. 3 „До 1 март 2020 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството да отпусне останалата част от сумата по споразумение с община Ботевград за довършване на централния водопроводен пръстен в Ботевград“ и т. 4 „Във възможно най-кратък срок да се възложи обследване на ВиК инфраструктурата на община Ботевград във връзка с кандидатстване по европейски проекти за финансиране подмяната на водопроводната мрежа“ от Вашето писмо.


В тази връзка Ви предоставяме информация за предприетите от МРРБ действия за подобряване на състоянието на ВиК инфраструктурата на територията на община Ботевград.


Със средства от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в периода 2017-2019 г. се реализира поетапна реконструкция на централния водопреносен пръстен на град Ботевград. До момента средствата предоставени от МРРБ на Община Ботевград са в размер на 1 395 667 (един милион, триста деветдесет и пет хиляди, шестстотин шестдесет и седем) лв., както следва: 


- 357 855 (триста петдесет и седем хиляди осемстотин петдесет и пет) лв. със Споразумение РД-02-30-80 от 18.12.2017 г. за финансиране на етап I на обекта;


- 200 000 (двеста хиляди) лв. със Споразумение РД-02-30-74 от 19.12.2018 г. за финансиране на етап I, част 2 на обекта;


- 337 812 (триста тридесет и седем хиляди осемстотин и дванадесет) лв. със Споразумение РД-02-30-324 от 13.06.2019 г. за финансиране на етап I, част 2 на обекта;


- 500 000 (петстотин хиляди) лв. със Споразумение РД-02-30-70 от 20.12.2019 г. за финансиране на етап I, част 3 на обекта.


През месец февруари 2020 г. в МРРБ е внесено искане от община Ботевград за осигуряване на средства в размер на 800 000 (осемстотин хиляди) лв. за реконструкция на водопроводна мрежа в град Ботевград. 


МРРБ, отчитайки проблемите и значимостта на подобряването на водоснабдителната инфраструктура на град Ботевград и в рамките на бюджетните си възможности, ще подкрепи направеното искане.


Значителен принос за осигуряване на условия за кандидатстване за европейски средства е подписаният през месец ноември 2019 г. договор между МРРБ и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за финансиране на изготвянето на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за 6 административни области, включително Софийска област, с които ще се конкретизират мерките и обектите за постигане на съответствие с директивите на Европейския съюз в областта на питейната и отпадъчните води и ще се гарантира устойчивост на предоставяните услуги.


Писмото е подписано от Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството.