„В и К“ ЕООД – София съобщава на своите абонати, че на основание чл.41/3/т.8 от НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, на потребители, които имат просрочени задължения към оператора, считано от 09.03.2020 г. ще започне прекъсване на доставянето на питейна вода и/или отвеждането на отпадъчни води.


На основание чл.43 от Общите условия на дружеството, възстановяването на „В и К” услугите се извършва в срок от 3 работни дни след заплащане на задължението и разходите по възстановяването.