Както обеща, директорът на РЗИ – София област д-р Александър Златанов предостави на botevgrad.com протокола от лабораторното изследване на водата за питейно-битови нужди в Ботевград. На 5 март същият този резултат е бил изпратен и на общинските съветници от ГЕРБ Иван Николов и Кирил Руневски, както и на Надежда Менгова – активист на партията. Това става ясно от хронологията на предприетите действия от страна на РЗИ след постъпване на сигнала за заразената вода. Пет дни по-късно тримата дават пресконференция в София, на която оповестяват само резултатите от лабораторията, в която те са дали проба за изследване. 


На 17.03.2020 г. РЗИ планира ново пробонабиране на проба вода от посочения адрес и контролните пунктове, разположени на територията на град Ботевград. То ще бъде извършено в присъствието на медии, представители на Община Ботевград, ВиК София, граждани, се съобщава още в писмото, което публикуваме: 


В Регионална здравна инспекция - Софийска област е постъпило писмо с Вх. № 24 - 2/21.02.2020г., от г-н Иван Николов - председател на Сдружение „За чиста вода“ - Ботевград, с твърдения за установени отклонения от микробиологичните показатели на питейната вода в Ботевград, за периода 30.01.2020 г. - 18.02.2020 г.


От приложените към жалбата Протоколи от изпитвания с № 15829/03.02.2020 г. и № 15932/18.02.2020 г., извършени от „Евротест - контрол“ ЕАД, е видно наличието на Ешерихия коли и Ентерококи, в анализираните проби вода от частен дом, с адрес: град Ботевград, ул. „Славейков“ №4.


По повод на постъпилото писмо с Вх. № 24-2/21.02.2020 г., РЗИ - Софийска област, е извършила пробовземане от посочения частен дом на 25.02.2020 г., в присъствието на г-жа Надежда Менгова и инж. Даниела Георгиева - представител на водоснабдителното дружество - ВиК София ЕООД.


Беше извършен лабораторен анализ на водата в Орган за контрол вид А към РЗИ - Софийска област. Лабораторните изследвания установиха, че взетата проба питейна вода, отговаря на микробиологични показатели – Коли форми, Ешерихия коли и Ентерококи, отразено в Сертификат № 0344/02.03.2020 г.


Жалбоподателят е уведомен за резултатите от лабораторната проба, като на същия сме предоставили Сертификат № 0344/02.03.2020 г. и Протокол № 0353-МБВ/02.03.2020 г., с писмо с изх. № 24-2-1/05.03.2020 г.


За периода 01.01.2020 г. до 11.03.2020 г. са извършени 21 броя пробонабирания на питейна вода от водопреносната мрежа на Ботевград. Лабораторните анализи на всичките проби установиха съответствие на водата по микробиологичните показатели, съгласно изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели /обн. де. бр. 30 от 28 март 2001 г., изм. и доп. дв. бр. 6 от 16 януари 2018 г./.


С цел обективно установяване качествата на водата от месец януари, 2020 година РЗИ - Софийска област засили мониторинга на питейната вода, като пунктовете за пробонабиране от водопроводната мрежа са увеличени и обхващат цялата територия на град Ботевград.


От извършените до момента 21 броя лабораторни анализи на вода е установено наличие на остатъчен хлор във всички проби в рамките на 0,1 - 0,3 мг/л. Наличието на остатъчен хлор е показател, че питейната вода, подавана за град Ботевград, е преминала през дезинфекция, хлориране и е безопасна за човешкото здраве.


РЗИ - Софийска област планира на 17.03.2020 г. да бъде извършено ново пробонабиране на проба вода от посочения адрес и контролните пунктове, разположени на територията на град Ботевград.


В тази връзка Ви предлагаме в предстоящото пробонабиране да вземат участие Ваши представители, представители на община Ботевград, на ВиК София ЕООД и на Сдружение „За чиста вода“ - Ботевград, като разчитаме да предприемете нужните действия по уведомяване на заинтересованите лица. Екип на РЗИ - Софийска област ще бъде на място в сградата на Община Ботевград, в 10:00 часа, на посочената дата.


Хронология:


1. Сигнал с Вх. № 24-2/21.02.2020г. от Сдружение „За чиста вода“ - гр. Ботевград;


2. Извършване на пробонабиране на посочения адрес: гр. Ботевград, ул. „Славейков“ №4 на 25.02.2020 г.;


3. Протокол от лабораторен анализ № 0353-МБВ/02.03.2020 г.;


4. Сертификат № 0344/02.03.2020 г., на Орган за контрол вид А към РЗИ - Софийска област;


5. Отговор на РЗИ - Софийска област до жалбоподателя с изх. № 24-2-1/05.03.2020 г.


Писмото е подписано от д-р Александър Златанов – директор на РЗИ – София област.