Приемът на деца в общинските детски градини и ясли ще се извършва по правила и критерии, утвърдени от Общинския съвет. Също така местният парламент ще трябва да утвърди основните и прилежащи райони към всяко детско заведение. Проектът на решение е изготвен от общинската администрация и е включен в дневния ред на заседанието, насрочено на 26 март. Това е основната докладна, която ще бъде подложена на обсъждане и гласуване по време на предстоящата сесия. 


Класирането при приема на деца в общинските детски ясли и градини ще се осъществява на база на точкова система, според събраните от всяко дете точки в низходящ ред, съгласно индивидуални и общи критерии.


Индивидуалните критерии, който носят най-много точки – 50, са: Деца, чиито родител или официален настойник, който подава заявлението, има настоящ адрес в основния район на детската ясла/градина не по-малко от пет години преди датата на кандидатстване; Деца, които имат брат/сестра, посещаващи през настоящата учебна година детската ясла/градина, за която родителят или официалният настойник е подал заявление за участие в класиране. 


Към индивидуалните критерии се отнасят: Деца, чиито родител или официален настойник, който подава заявление, има настоящ адрес в прилежащия район на детската градина не по-малко от пет години преди датата на кандидатстване – 30 точки; Деца, чиито родител или официален настойник, който подава заявлението, има настоящ адрес в основния или прилежащия район на детската ясла/градина по-малко от пет години преди датата на кандидатстване или не попада в основния или прилежащ район на детската градина – 6 точки.


Към групата на общите критерии спадат: Деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18-годишна възраст – 20 точки; Деца с ТЕЛК/НЕЛК над 70% - 10 точки; Деца – сираци и полусираци – 15 точки; Всяко едно от посочените желания за детска ясла/градина носи допълнителен брой точки към общия брой на детето за класиране: първо желание – 5 точки, второ желание – 4 точки, трето желание – 3 точки.


Изброените критерии се доказват със съответните документи /копия и оригинали за сверяване/ в срока за потвърждаване на приема, с изключение на тези, които се проверяват служебно.


Всички деца, кандидатстващи за прием в детски ясли или детски градини на територията на община Ботевград, задължително се регистрират в системата за електронен прием. Заявителят подава заявление по образец и получава входящ номер по електронен път /онлайн на сайта за прием/ или на място в Община Ботевград, или на място в детските градини в селата Трудовец, Врачеш, Новачене, Скравена и Литаково.


До участие в класирането ще се допускат децата с активни входящи номера, които са навършили минимална възраст за участие в класирането.


Резултатите от всяка класиране ще се публикуват на сайта за прием, раздел “Резултати от класиране“.


За всяко детско заведение на територията на Ботевград е определен основен и прилежащ район. Например основният район на детска градина “Кокиче“ в ЖК “Васил Левски“, нова част, обхваща: ул. „Илия Стоянов“, ул. „Адриан Атанасов“, жк. Васил Левски - бл.43, бл.44, бл.45, бл.46, бл.48, бл.49, бл.50, бл.52, бл.56, бл.60, бл.61, бл.63, ул. „Изгрев“, ул. „Хан Аспарух“ (30-48; 27-61) номера в участъка от ул. „Преслав“ до ул. „Плиска“, ул. „Кап. Ушаков“ (2-22; 1 -19) в участъка от ул. „ Преслав“ до ул. „Плиска“, ул. „Велчо Шунтов“ и ул. „Преслав“ (41-45) нечетни номера в участъка от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Велчо Шунтов“.


За прилежащи райони на ДГ „Кокиче“ се определят основните райони на ДГ „Синчец“ н ДГ „Слънце“.