На 26-ти март в Мултифункционалната зала в Народно читалище „Тодор Пеев-1871“ се проведе шесто редовно заседание на Общински съвет – Етрополе. От заседанието по уважителни причини отсъстваше г-н Пламен Патев и Боряна Керемидска. Промени в дневния ред бяха направени, като се добави една допълнителна точка – Питане от групата общински съветници от БСП и отпадане на точка четири от дневния ред относно Одобряване на бюджетна прогноза 2021-2023 год.
Питането от групата общински съветници на БСП е относно какви конкретни мерки са взети за предотвратяване разпространението на COVID-19 в общината, както и дали болницата има готовност за приемането на заразени. /Питането и отговора на Кмета може да видите в отделен материал./
С 15 гласа „за“ бе приета втора точка относно Проект на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Етрополе. С тази Наредба се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряване и опазване на обществения ред, опазване на общинската собственост, създаване на условия за почивка и спокойствие на гражданите, поддържане на естетичен вид, природосъобразна екологична среда и чистота на населените места на територията на Община  Етрополе.
Общински съвет – Етрополе единодушно прие трета точка относно Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Етрополе до 2022 година. Основни цели на програмата, в съответствие със стратегическата цел за подобряване на социалната среда, поставена в Общинския план за развитие 2014-2020 г., и приоритет 2.1. Подобряване на жизнената среда и утвърждаване на общината като предпочитано място за живот и реализация, където са насочени мерките за енергийна ефективност на публичните сгради, респективно с целите, заложени в Стратегията и плана за обновяване на публичния сграден фонд на община Етрополе до 2030 г.
По т.4 за изпълнението на т. XVIII, 2 от Решение №29 от 29.01.2020 г. / Протокол №4/ на ОбС – Етрополе, съветниците приеха единодушно разпределението на средствата по второстепенни разпоредители във функция „Образование“.  
Пета точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно “ Изменение на Решение №81 от 29.03. 2016 г., протокол №7 на ОбС – Етрополе.
Следващата точка от дневния ред бе приета единодушно относно Прекратяване на Договор РР – 58/13.12.2012 г. за учредяване безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот – общинска собственост, сключен между Община Етрополе и Сдружение с нестопанска цел „Спортно дружество Етрополе“ .
Точка седем от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година. 1. Н раздел IV – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.4. „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общински части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от елици или други общински имоти/“, се добавя подточка както следва: „4.4.5.  Част в размер на 185 /сто оседесет и пет/ кв.м. от УПИ XI – За почивна база, находящ се в квартал 13 по подробния устройствен план на с. Ямна, целият с площ от 10 995 кв.м.“. В раздел V – „Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за нейното придобиване“ към т. 5.2. „Възмездно придобиване на имоти, собственост на физически или юридически лица“, се добавят две нови подточки както следва: „5.2.5. Имот № 066050, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Котката“, с НТП „ливада“, шеста категория и с площ в размер на 2.260 дка. 5.2.6. Имот № 066051, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Котката“ с НТП „ливада“, шеста категория  и с площ в размер на 2.260 дка.“
Единодушно се прие Приемане на Списък за броя, вида и местонахождението на общинските жилища по предназначение за 2020 година. Общият брой на жилищата е 59 броя.
С 15 гласа „за“ се прие т.9 за отчета на изпълнение на Решенията на Общинския съвет – Етрополе за периода 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г. През този период за взети общо 83 Решения. В т.ч. касаещи дейности на ОбС – Етрополе -13 броя, Общинска администрация – 70 броя, изпълнени от ОбА – 65 броя, В процес на изпълнение – 1 брой, Неизпълнени – 3 броя, отменено – 1 брой.
Десета точка от дневния ред бе приета единодушно относно определяне нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно – спестовни влогове.  Комисията е в състав: Председател: Владимир Китов – общински съветник и членове: Владимир Александров – общински съветник, Христо Андреев – общински съветник, Цветко Василев – представител на възложителите, Десислава Данаилова – представител на Общинска администрация.
Точка единадесета бе приета с 15 гласа „за“ относно Управление на имот – частна общинска собственост, находящ се на първия етаж в жилищен блок №1, УПИ II  - „За жилищно строителство“, квартал 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе.  Дава се съгласие за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно надаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение с полезна площ от 49.20 кв. м. , с предназначение за тото-пункт, актуван с АОС № 94 от 05.12. 1997 г. за срок от пет години. Търгът да се проведе при начална месечна наемна цена в размер на 319.80 лв. без включен ДДС.
Точка дванадесета бе приета относно Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ I – 361, 362, квартал 56 по ПУП на гр. Етрополе.
Точка тринадесета бе приета с 15 гласа „за“ относно Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ XIV – 201, квартал 14 по ПУП на с. Ямна.
Приета бе и точката относно Допускане изменение на подробния устройствен план на град Етрополе в частта на кв. 11. 
Точка петнадесет от дневния ред бе приета с 12 гласа „за“ и 3 гласа  „въздържал се“ относно Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешаване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 27632.210.38 (№210038), находящ се в местност „Равнището“, землището на гр. Етрополе.
Точка шестнадесет от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Кандидатстване на Община Етрополе за получаване на финансиране от ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ 2020 г.  С това Решение се дава съгласие Община Етрополе да кандидатства по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ по процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила“ 2020 г. с проект: „Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Етрополе чрез извършването на текущ ремонт в сградата на Дом за стари хора – Етрополе“.
Последната точка от дневния ред бе гласувана единодушно „за“ Приемане на информация за постигнати резултати от дейността на РУ на Етрополе през 2019 г. 


Текст и снимка: Общината