С решението си от 4 март т. г. Ботевградският районен съд призна за незаконно дисциплинарното уволнение на директорката на техническата професионална гимназия „Стамен Панчев“ инж. Катя Ценева и я възстановява на работа.


Тя бе уволнена дисциплинарно на 27 юни миналата година, което се превърна в един от най- големите обществени скандали в Ботевград.


Като първи мотив в заповедта за уволнението й, бе посочено, че „на 30 април 2019 г. в бр. 18 на вестник „Ботевградски вести“ Катя Ценева е предоставила информация, без да е оправомощена и без същото да е съгласувано с Началника на РУО - София регион. Предоставената информация е, че съотношението на присъстващи и неприсъстващи ученици в училищата на територията на община Ботевград е 50 към 50, която информация е невярна. Наред с това, в проведеното интервю относно приетите на второ четене промени в Закона за социалното подпомагане Катя Ценева акцентира, че изразява личното си мнение, игнорирайки обстоятелството, че е директор на образователна институция. В периода 21 - 25 юни 2019 г. без да е оправомощена и без същото да е съгласувано с началника на РУО София - регион Катя Ценева участва в предавания на местни и национални медии (обедните новини на БТВ и сутрешния блок на Нова телевизия) като отново излага неверни твърдения. Злоупотребявайки с доверието и уронвайки доброто име на образователната институция и РУО София - регион Катя Ценева е нарушила разпоредбата на чл. 187, ал.1, т. 8 от Кодекса на труда.


Вторият мотив за уволнението й е, че „при извършени проверки от старши експерти от отдел ОМДК, РУО София - регион в ТПГ „Стамен Панчев“, съответно на 8.05.2019 г. и на 21.06.2019 г., са установени следните нарушения, както следва:


-на 8 май в учебното заведение се обучават 342 ученици в дневна форма на обучение, разпределени в 16 паралелки, като отсъстващите от учебното заведение за деня са 231 ученици, което представлява 67.54 % от записаните;


-при извършена проверка на 21.06.2019 г. в учебното заведение се обучават 295 ученици в дневна форма на обучение, разпределени в 13 паралелки, като отсъстващите от учебното заведение за деня са 168 ученици, което изразено в процентно съотношение представлява 56,95 % от записаните.


По време на съдебното разглеждане на делото, заведено от Катя Ценева срещу РУО заради дисциплинарното й уволнение, става ясно, че всеки месец /март, април, май 2019 г./ училището е изпращало справки за учениците, които са направили повече от 5 неизвинени отсъствия. Давани са справки, в това число и на кмета на община Ботевград, за броя на учениците, които са се обучавали и са получили дипломи през 2017, 2018 и 2019 г., за следния успех и получените свидетелства за професионална квалификация. Представени са и протоколи, доказващи участието на ученици в национални състезания по приложна електроника в Техническия университет в Габрово и други.


Като свидетел по делото е изслушана Петя Анастасова, която е работила като учител по английски език, а от 2018 г. бе зам.-директор на ТПГ „Стамен Панчев“. Пред съда тя изтъква, че в техническата гимназия са учили деца, които над 90 % са от ромския етнос , от семейства с нисък социален статус, като родителите са без образование или съвсем нисък образователен ценз. По-голяма част от учениците са от селата в общините Правец и Ботевград, но има и от общините Тетевен и Ябланица. За пътуващите ученици от община Правец са  осигурявани безплатни карти за пътуване с обществения транспорт, почти всички ученици са получавали стипендии.


Това, че учениците не посещават редовно училище, при проведените разговори, родителите сочат като причини, че нямат пари, че са изключително бедни и затова не могат да пращат децата си на училище, включително и това, че нямат дрехи. 


Петя Анастасова заявява, че първата година от работата й в ответното училище е била класен ръководител и е имала задължение да уведоми веднага, още в същия ден по телефона родителя, когато ученикът не е в училище по извинителна причина.


Често се случвало и родители сами да търсят контакти с класния ръководител, когато спрат да получават детските, тъй като в края на всеки месец се предават отсъствията на всеки ученик и се отразяват в Информационна система на МОН и до 5-то число от месеца всяка община е уведомена за учениците с над 5 неизвинени отсъствия от месеца, въз основа на което се спират помощите за отглеждане на дете.


Освен това общините също предприемат мерки, като съставят актове и налагат глоби на родителите. В община Ботевград това е утвърдена практика. Освен това лично класните ръководители са посещавали домовете на децата, които не идват редовно на училище, за да разговарят с родителите им. Пред учителите родителите, които посочвали различни причини: например, че детето работи, че гледа по-малко дете в семейството или пък се грижи за по-възрастен човек и не може да посещава училище.


В ТПГ са налагани наказания на отсъстващи ученици като са прехвърляни в самостоятелна форма на обучение, защото е имало и такива, които приемат за нормално да посещават само три дни от седмицата училище.


Успехът на учениците като цяло е нисък, тъй като в училището са записани ученици с двойки от основното училище. Те обаче са отличници по специалните предмети, участват в състезания и се представят много добре. Участвали са и в международни състезания.


„Всичко, което е извършвано от класните ръководители, зам. директора и останалите учители във връзка с обучението на учениците и посещаването на училище е под ръководството на директора Катя Ценева, която е контролирала тяхната дейност и е осигурила възможно най- добра материална база. Училището разполага с работилници, които са на високо ниво.“ - посочва Петя Анастасова пред съда.


Самата тя е била съкратена от ТПГ „Стамен Панчев“ малко след уволнението на директорката.


„Разгледани по същество всяко едно от нарушенията, за които директорката Катя Ценева е дала писмени обяснения преди налагане на дисциплинарното наказание, се установява, че не е извършила и не води до налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание – уволнение.“- посочва в решението си Ботевградският районен съд.


По отношение на мотива, че Катя Ценева е злоупотребила с доверието на работодателя като е дала интервю за „Ботевградски вести“, съдът намира, че това не съставлява нарушение на трудовата дисциплина от страна на директора, уронващо доброто име на техническата гимназия и на РУО София - регион.


„Злоупотреба с доверието на работодателя е налице, когато работникът или служителят, възползвайки се от служебното си положение, е извършил преднамерени действия, с цел извличане на имотна облага за себе си или за трето лице. Уронване на доброто име на предприятието е нарушение, с което работодателят е злепоставен от работника или служителя пред трети лица и това се отразява или е възможно да се отрази неблагоприятно на конкурентоспособността, ефективността и авторитета на предприятието.


Уронването на доброто име на работодателя се изразява в нелоялно отношение към него. Тъй като трудовото правоотношение е такова с оглед личността, то изисква от работника или служителя да се отнася към работодателя почтено и да зачита и утвърждава неговото добро име. Уронването на доброто име е нарушение, при което работодателят се злепоставя пред третите лица.


В случая ищцата не е извършила нарушение на трудовата дисциплина, водещо до налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание - уволнение, тъй като макар и директор на ответното училище по време на даване на интервюто на 30.04.2019 г. тя е изразила собственото си лично мнение във връзка с приетите от Народното събрание на второ четене промени в Закона за социалното подпомагане, че при 5 неизвинени отсъствия на дете от училище, спират детските надбавки на родителите за една година, като се е опитала да посочи причините, поради които според нея тези законови промени няма да имат ефект с оглед личните й впечатления от разговори с ученици и родители от определен етнос, за ученици от бедни семейства и необразовани родители и съответно какво според нея трябва да се направи тези деца да посещават редовно училище, имайки предвид само средното образование. Заглавието на статията е дадено от лицето взело и отразило интервюто, което е различно от ищцата.


Съдът приема, че в рамките на отразеното в статията няма критики към образователната система и конкретно работата на ответното училище и РУО - София регион, с което се злепоставя и уронва доброто име на работодателя. В случая се касае до обсъждане на промени в Закона за социалното подпомагане, свързани с отсъствия на дете от училище и спиране на детските надбавки, получавани от родителите като ищцата, давайки интервю упражнява закрепеното в чл. 39, ал. 1 от Конституцията на Република България основно право на всеки гражданин на Република България „да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин“.


С оглед на горното съдът намира, че ищцата няма как да носи дисциплинарна отговорност за надлежното упражняване на свои основни конституционни права - правото на мнение по определен въпрос, свързан с неизвинени отсъствия на деца от училище и получаване на детски надбавки от родителите им.


„Освен това наказващият орган не представи доказателства за това, че ищцата е задължена да съгласува с Началника на РУО - София регион или МОН изявите си пред медиите, за да се приеме, че това е отделно нарушение от нейна страна на трудовата дисциплина“ - изтъква в решението си съдия Илияна Цветкова.


С тези мотиви съдът признава за незаконно дисциплинарното уволнение на Катя Ценева като директор на ТПГ „Стамен Панчев“ и го отменя.


Съдът възстановява Катя Ценева на заеманата от нея длъжност и осъжда ТПГ „Стамен Панчев“ да заплати на Катя Ценева 6 600 лева обезщетение за времето, през което е останала без работа след незаконното й уволнение. Училището е осъдено да плати на Катя Ценева и съдебните разноски по делото в размер на 1 421 лева, както и още 364 лева държавна такса в полза на Районния съд.


РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - София.