На 28 май в малкия салон на Народно читалище „Тодор Пеев-1871“ се проведе редовното заседание на Общински съвет – Етрополе. От заседанието по уважителни причини отсъстваха Мила Манчева и Христо Стаменов. Промени в дневния ред бяха направени като се добави една допълнителна точка относно Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Етрополе през 2019 г.


Първа точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Приемане на годишния финансов отчет на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ ЕООД за 2019 г. Решението включваше и приемане на годишния доклад за дейността за 2019 година, доклад на независимия одитор Радослав Христов за 2019 година, освобождава се от отговорност управителя д-р Галя Василева за дейността й през 2019 година.


Втора точка от дневния ред бе приета с мнозинство относно Приемане на годишния финансов отчет на „Медицински център I  - Етрополе“ ЕООД за 2019 г. Печалбата в размер на 5479.38 лв. да остане неразпределена. Освобождава от отговорност управителя д-р Цено Глогов за дейността му през 2019 година.


Точка три от дневния ред бе приета единодушно относно Приемане на годишния финансов отчет на „МИР – И“ ЕООД, гр. Етрополе за 2019 г. Печалбата в размер на 813.15  лв. да остане неразпределена. Освобождава от отговорност управителя г-жа Мими Иванова за дейността й за 2019 година.


Четвърта точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Одобряване на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението за 2019 г. на Общинския план за развитие на Община Етрополе 2014 – 2020 г. Основните тенденции в развитието на община Етрополе за периода 2014-2020 г. са очертани в Общинския план за развитие на основата на обстоен анализ на състоянието й и на потенциала й за развитие, отчитайки специфичните особености на района и визията на неговото население да бъдещо развитие, както и в съответствие с нормативните изисквания на Република България и с основните политики на регионалното развитие с новия програмен период на ЕС, а именно 2014-2020 г.


Следващата пета точка от дневния ред бе приета единодушно относно Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.


Точка шест от дневния ред бе приета с мнозинство относно Разпореждане с имот – частна общинска собственост Продажба на имот № 642.15 по плана на новообразуваните имоти на селищно образование по §4  , ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Баш Самоков“. С това Решение се дава съгласие да се извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с акт за общинска собственост № 1124 от 28.05.2020 г., включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 г., съставляващ: Поземлен имот № 642.15 по плана на новообразуваните имоти на селищно образование по §4  , ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Баш Самоков“ и с площ от 3942.60 кв.м. и при граници имот №44, имот № 53, имот № 16, имот № 45 и гора. Утвърждава се начална тръжна цена равна на изготвената пазарна оценка за имота от независим оценител на имоти, в размер на 4.00 лв. без ДДС.  Определя се стъпка за наддаване в размер на 790.00 лв. и депозит за участие в размер на 790.00 лв.


Следващата седма точка от дневния ред бе приета единодушно относно Безвъзмездно придобиване правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, в полза но Община Етрополе, по реда на чл. 54 от ЗДС. С това решение се дава съгласие Кмета на Община Етрополе да подаде искане чрез Областния управител на Софийска област до Министъра на регионалното развитие и благоустройството, за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България, за безвъзмездно прехвърляне на собственост та върху имот – частна държавна собственост с идентификатор 27632.66.113 по кадастралния план на гр. Етрополе, целият с площ от 2066 кв.м. и с начин на трайно ползване „За друг вид водно течение, водна площ и съоръжение“.


Осма точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: кафе с бар на открито, находящо се в УПИ I  - „Парк“, квартал 14 по подробния устройствен план на гр. Етрополе.


Точка девет от дневния ред бе  приета единодушно относно Учредяване право на прокарване на кабелна линия ниско напрежение за обект „Външно ел. захранване на втори етаж на административна сграда“ находяща се в УПИ I  - „За производствени нужди“, кв. 10, гр. Етрополе, преминаваща през имот общинска собственост, находящ се в землището на гр. Етрополе.


По точките 10, 11, 12 и 13 единодушно бяха приети за отпускане на парична помощ на лица в нужда.


Допълнителната точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Етрополе през 2019 г.


Източник: Общината