В Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр.Правец, могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили VII клас през 2020 г. 


За учебната 2020/2021 година ще бъдат приети 130 ученици /5 паралелки по 26 уч./ 


В НПГ по КТС се подготвят специалисти със средно образование и трета степен на професионална квалификация по специалността  ”СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ”. Срокът на обучение е 5 години


Свидетелство за трета степен на професионална квалификация и Диплома за средно образование се получават след XII клас, с която се кандидатства във висшите учебни заведения у нас и в чужбина.


Kандидат-студентите, завършили НПГ по КТС – Правец и  ТУЕС – София, се състезават помежду си за 15% от местата за всички специалности на Технически университет. Учениците от НПГ по КТС – Правец и ТУЕС – София, завършили средното си образование с успех (5.00 – 6.00) се класират и приемат за студенти в ТУ – София по първа желана специалност.   


Учебният план включва: 


• Цялостна общообразователна подготовка. 


• Усилено преподаване на английски език с хорариум   864 часа. 


• Техническа подготовка по следните дисциплини: технология на програмирането, интернет програмиране, компютърна графика и дизайн, обектно ориентирано програмиране, системи за управление на бази данни и др.


Осигурени са необходимите социално-битови условия: общежитие с парно отопление, столово хранене, спортни съоръжения, спортна площадка, закрита спортна зала. 


Кандидатстването се извършва с полагане на: 


• Национален тест по български език и литература – 15.06.2020 г.


• Национален тест по математика – 17.06.2020 г.


Тези тестове се полагат по реда , определен в Наредба № 10  от  01.09.2016 г. на Министерството на образованието  и  науката за организация на дейностите в училищното образование и в сроковете, съгласно график, който ще бъде определен от МОН.


Класирането се извършва по бал, който е сбор от: 


- удвоеният брой точки от националния тест по български език и литература;


- удвоеният брой точки от националния  тест по математика;


- оценката по математика от удостоверението за завършен VІІ клас /в точки/.


- оценката по информационни технологии от удостоверението за завършен VІІ клас /в точки/.


Документи за участие в класиранията: 


- Ксерокопие на Свидетелството за основно образование;


- Ксерокопие  на служебната бележка за оценките от националните тестове по Български език и литература и по Математика;


- Медицинско свидетелство от личния лекар.


 Оригиналите на горните документи се носят за сверяване.


Подаването на документите за участие в класиранията може да бъде:


-  Оnline на следния сайт: https:// priem.mon.bg;


Във всяко училище, определено за гнездо.


НПГ по КТС е определена за училище - гнездо.


Телефони за информация: 07133 - 22 24; GSM 0893 464 943