На 30 -ти  юни в Малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871“ се проведе 9-тото редовно заседание на Общински съвет – Етрополе.  На заседанието присъстваха всички общински съветници, а промени в дневния ред не бяха направени.


Първа точка от дневния ред бе приета с 17 гласа „за“  относно Проект на Наредба №9 за определяне на местните данъци на територията на Община Етрополе. Приемането на наредбата има за цел законосъобразно изпълнение на процедурата по приемане на подзнаков нормативен акт, провеждането й в съответствие с действащите нормативни актове и определяне размерът на местните данъци  на територията на общината. Спазване на принципите откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти при администрирането и определянето на местните данъци на територията на общината. Постигане на ефективна и структурирана вътрешна правна уредба.


Втора точка от дневния ред бе приета с мнозинство относно Приемане на Програма за енергийна ефективност – Стратегия и план за обновяване на публичния сграден фонд на община Етрополе до 2030 г. Документът е разработен на основание на чл. 12 от Закона за енергийната ефективност и чл.10 от Закона за енергията от възобновяеми източници. Документът е съобразен с Областната стратегия за развитие на Софийска област и свързания с нея Общински пран за развитие на община Етрополе за периода 2014-2020 г.


Следващата трета точка бе приета с 17 гласа „за“ относно Изменение и допълнение на Решение №29/29.01.2020 г. Протокол №4 на Общинския съвет – Етрополе.


Точка четири от дневния ред бе приета единодушно относно Удължаване договора за управление на управителя на „МИР-И“ ЕООД. Договорът на управителя на „МИР-И“ ЕООД бе удължен за срок от две години.


Следващата точка пет бе приета с мнозинство относно Актуализация за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година. § 1. В раздел IІІ. – “Описание на имотите, които Община Етрополе има намерение да предостави под наем”, към т. 3.1. „Отдаване под наем на нежилищни имоти – общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг или конкурс”, се добавя нова подточка, както следва: „3.1.5. „Дневен детски център” с площ от 84.60 кв.м., находящ се в УПИ IV – „Спортен терен”, квартал 86 по подробния устройствен план на гр. Етрополе.” § 2. В раздел IV. – “Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане”, към т. 4.1. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг или конкурс”, се добавя нова подточка, както следва: „4.1.15. Поземлен имот с идентификатор № 44313.83.58, находящ се в землището на с. Лопян, местност „Лесков дол”, с НТП „Гори и храсти в земеделска земя”, с площ от 12.419 дка, актуван с АЧОС № 3118/22.05.2020 г.” § 3. В раздел IV. – “Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане”, към т. 4.4. „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общински части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти”, се добавят четири нови подточки както следва: „4.4.7. Реална част в размер на 116 /сто и шестнадесет/ кв.м. от УПИ VI – 39, находящ се в квартал 19 по подробния устройствен план на с. Рибарица, целият с урегулирана площ от 1680 кв.м. 4.4.8. Реална част в размер на 12 /дванадесет/ кв.м. от УПИ ХI – 197, находящ се в квартал 16 по подробния устройствен план на с. Рибарица, целият с урегулирана площ от 636 кв.м. 4.4.9. Реална част в размер на 83 /осемдесет и три/ кв.м. от УПИ VI – 238, находящ се в квартал 9 по подробния устройствен план на с. Ямна, целият с урегулирана площ от 2316 кв.м. 4.4.10. Реална част в размер на 104 /сто и четири/ кв.м. от УПИ XII – 477, находящ се в квартал 47 по подробния устройствен план на с. Лопян, целият с урегулирана площ от 337 кв.м.” § 4. В раздел IV. – “Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане”, към т. 4.6. „Имоти – частна общинска собственост, които общината има намерение да предложи за замяна при спазване на процедурите по чл. 40 от Закона за общинската собственост”, се добавя нова подточка както следва: „4.6.1. Реална част в размер на 25 /двадесет и пет/ кв.м. от УПИ XII – 360, находящ се в квартал 28 по подробния устройствен план на с. Бойковец, целият с урегулирана площ от 435 кв.м.


Решението по следващата точка шест от дневния ред бе пирета с 17 гласа „за“  относно Възмездно придобиване на право на собственост от Община Етрополе върху поземлен имот с идентификатор 27632.66.50.


Седма точка от дневния ред бе приета единодушно относно Възмездно придобиване на право на собственост от Община Етрополе върху поземлен имот с идентификатор 27632.66.51.


Осма точка от дневния ред бе приета с 17 „за“ относно Разпореждане с имот – частна общинска собственост Продажба на поземлен имот с идентификатор №27632.62.56, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Турски гробища“.


Следващата точка от дневния ред бе приета с 17 гласа „за“ относно Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение за аптека, находящо се на първия етаж в Жилищен блок №1, УПИ II – „За жилищно строителство“, кв. 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе.


Точка десет от дневния ред бе приета единодушно относно Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Дневен детски център.


Единадесета точка от дневния ред бе приета с 11 гласа „за“, 3 гласа „против“ /Владимир Александров, Боряна Керемидска и Лъчезар Лазаров от ПП БСП/ и 2 гласа „въздържал се“ /Ивайло Георгиев и Надя Павлова от ПП БСП/. относно безвъзмездно предоставяне на част от спортен обект общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „Професионален футболен клуб ЧАВДАР“.


Дванадесета точка от дневния ред бе приета с 17 гласа „за“ относно Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ Х – 815, квартал 47 по ПУП на гр. Етрополе.


Следващата точка 13 от дневния ред бе приета с мнозинство относно Даване на съгласие за изменение на подробния устройствен план на град Етрополе в частта на поземлен имот пл.№3094, срещу кв.18, улица с о.т. 76-73 и улично озеленяване.


По точките 14 и 15 бе прието отпускане на парична помощ на лица в нужда.


Източник: Общината