Само две фирми са подали оферти в обявената от общината обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавния бюджет. Поръчката е на обща стойност 968 000 лева, без ДДС.
Кандидатите са фирма „Криси” от Костинброд  и „Стелит 1” – Севлиево. Днес бяха отворени  офертите на кандидатите


Обществената поръчка е разделена на пет обособени позиции. В първата е доставка на хранитени продукти за всички детски градини в общината и за млечната кухня. Стойността е 720 000 лева. Изискването на общината е хляба и хлебните изделия да ес доставят всеки ден, а хранителните продукти – два пъти седмично. Вида на храните и изискванията за качество са специално посочени в поръчката.
Втората обособена позиция е доставка на хранителни продукти за Детска ясла „Здравец”. Стойността на поръчката е 60 000 лева.
Трета обособена позиция са двата Центъра за настаняване от семеен тип. Хранителните продукти са на стойност 44 000 лева.
Доставката на хранителни продукти за Дома за стари хора ще струва 100 000 лева, а за Социалния патронаж – 44 000 лева.


До седмица комисията ще се произнесе дали документите на фирмите са изрядни, или ще даде срок за внасяне на допълнителни  документи. След това ще се отварят пликовете с ценовите оферти и в последствие ще се обяви класиране. Срокът на договора, който ще бъде подписан с победителя, е 24 месеца или до изчерпване на предвидения ресурс.