Община Ботевград обяви днес обществена поръчка с предмет „Реконструкция на водопроводната система на село Врачеш, община Ботевград – Етап 1”.


Строително-монтажните работи ще обхванат 2 262,50 метра от вътрешно-разпределителната водоснабдителна мрежа на селото. Проектът предвижда поставянето на 13 бр. пожарни хидранти и 10 бр. спирателни кранове, изграждането на 13 шахти и други.


По план-сметка новите тръби и сградните отклонения трябва да бъдат от полиетилен с висока плътност. Те ще се свързват на челна или електродифузна заварка с цел елиминиране на евентуален теч. 


Функциониращата в момента водопроводна мрежа е изградена от азбестоциментови и стоманени тръби, които са почти амортизирани и с недостатъчна проводимост. Налице са значителни загуби на питейна вода от водоснабдителната система, дължащи се най-вече на незавидното състояние на мрежата, се посочва в информацията към поръчката.


Прогнозната стойност на обществената поръчка е 814 344,36 лева (без ДДС). Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие е 23:59 часа на 10.03.2021 г. 


Сключването на договор между възложителя и изпълнителя ще бъде извършено при условията на отложено изпълнение по смисъла на чл. 114 от ЗОП, тъй като, както и за Трудовец, ще се търси външно финансиране за реализирането на проекта.


Всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнение, както и техните количества, са посочени в инвестиционния проект и количествената сметка. С тяхното съдържание можете да се запознаете ТУК.