На 28 – ми юли в малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871“ се проведе десетото редовно заседание на Общински съвет – Етрополе. От заседанието отсъстваше Владимир Александров от групата на БСП, а промени в дневния ред не бяха направени.


Първа точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Приемане на отчет за изпълнение на Решенията от Общински съвет – Етрополе за периода 01.01.2020 година до 30.06.2020 година. За отчетния период за взети общо 90 решения, в това число касаещи дейностите на ОбС – Етрополе – 2 броя, Общинска администрация – 88 броя, изпълнени от ОбА – 72 броя, в процес на изпълнение – 11 броя, неизпълнени 3 броя, за ново обсъждане – 1 брой.


Втора точка от дневния ред бе приета единодушно относно Отчет за дейността на Общински съвет – Етрополе за периода 06.11.2019-30.06.2020 г. Приети са 118  решения, 96 от тях без обсъждане и 76 с поименно гласуване.


С мнозинство бе приета следващата трета точка от дневния ред относно Обсъждане и приемане доклади за осъществяваните читалищни дейности и изразходваните средства от бюджета средства през 2019 г. на читалищата на територията на Община Етрополе.


Четвърта точка от дневния ред бе приета с 11 гласа „за“ и 4 гласа „против“ /Боряна Керемидска, Ивайло Георгиев, Надя Павлова и Лъчезар Лазаров/ относно Ново обсъждане на Решение №114 от 30.06.2020 г. Общински съвет – Етрополе, /Протокол №9/, относно безвъзмездно предоставяне на част от спортен обект общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „Професионален футболен клуб ЧАВДАР“.


С 16 гласа „за“ бе приета точка пет от дневния ред относно Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година. 1. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.1. „Имоти – частна общинска собственост“, с които общината има намерение да извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва:
„4.1.16. Имот № 642.25 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност «Баш Самоков» с площ от 839.60 кв.м., актуван с АЧОС № 1154/11.06.2012 г.,
4.1.17. Имот № 641.17 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност «Баш Самоков» с площ от 1551.84 кв.м., актуван с АЧОС № 1141/06.06.2012 г.“ 4.1.18. Имот № 641.61 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност «Баш Самоков» с площ от 450.39 кв.м., актуван с АЧОС № 11751/11.06.2012 г.“


2. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.2. „Имоти – частна общинска собственост“, с които общината има намерение да извърши продажба, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва: „4.2.3. Урегулиран поземлен имот ХХVII – общ., квартал 123 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, с площ от 386 кв.м., актуван с АЧОС № 425/10.04.2002 г.“


3. В Раздел IV- „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.4. „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти/“, се добавя нова подточка, както следва: „4.4.11. Реална част в размер на 30 /тридесет/ кв.м. от УПИ ХV - 122, находящ се в квартал 30  по подробния устройствен план на с. Рибарица, целият с урегулирана площ от 2500 кв.м.“ 


4. В Раздел V – „Описание на имоти, които общината има намерение да придобие в собственост и способи за нейното придобиване“, към т. 5.3. „Принудително отчуждаване на имоти“, се добавя: „5.3.1. Реална част в размер на 2 кв.м. от имот пл. № 929, квартал 146 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, 5.3.2. Реална част в размер на 93 кв.м. от имот пл. № 932, квартал 146 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, 5.3.3. Реална част в размер на 60 кв.м. от имот пл. № 933, квартал 146 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, 5.3.4. Реална част в размер на 51 кв.м. от имот пл. № 934, квартал 146 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, 5.3.5. Реална част в размер на 87 кв.м. от имот пл. № 935, квартал 146 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, 5.3.6. Реална част в размер на 34 кв.м. от имот пл. № 936, квартал 146 по подробния устройствен план на гр. Етрополе.“


Следващата точка шест от дневния ред бе приета с мнозинство относно Разпореждане с имот – частна общинска собственост Продажба на имот 44313.83.58, находящ се в землището на село Лопян. Дава се съгласие да се извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с акт за общинска собственост № 3118 от 22.05.2020 г., включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост пред 2020 г., представляващ Поземлен имот 44313.83.58 находящо в землището на с. Лопян.  Утвърждава се начална тръжна цена равна на изготвената пазарна оценка за имота от независим оценител на имоти, в размер на 250.00 лева на кв.м. или общо 3104.75 лв. без ДДС.


По точките 7, 8, 9 и 10 бяха взети Решение за прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти. 


Точка единадесета от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Разпореждане с имоти – Прекратяване на съсобственост върху имот между Община Етрополе и физическо лице чрез замяна, по реда на чл.36, ал.1 т.4 от ЗОС, УПИ ХII - 360, кв. 28 по ПУП на с. Бойковец.


Следващата дванадесета точка от дневния ред бе приета единодушно относно Кандидатстване на ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ за получаване на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за проект: „Основни ремонти (реконструкция) на канализационни клонове на гр. Етрополе, община Етрополе“.


По точките 13 и 14 бе взето единодушно решение за предоставяне на парична нужда на лица в нужда.


Източник: Община Етрополе