Община Етрополе изгради система за ранно предупреждение при опасност от наводнения в изпълнение на проект № CB007.2.31.178 „Създаване на система за предотвратяване и ранно предупреждение при опасност от наводнения“, който се финансира по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 – 2020 г.


Системата се състои от 4 автоматични комбинирани станции, които са разположени на следните места: моста на р. М.Искър по пътя за с. Бойковец, моста на р. М.Искър на бул. „Александър Стамболийски“, моста на р. Ябланица на ул. „Млада Гвардия“ и Табашкия мост. Всяка станция е оборудвана със сензор за измерване на интензитета на нарастване на нивото на водата, сензор за измерване на количеството валежи, сензор за измерване на качеството на въздуха, соларен панел и видео камера.


Данните от четирите автоматични комбинирани станции ще постъпват в контролен център, ситуиран в сградата на Общинска администрация – Етрополе, който е оборудван със сървър, четири компютъра, видео стена и специализиран софтуер за ранно предупреждение. В контролния център ще постъпват също данни от автоматичните комбинирани станции, разположени на територията на община Бела Паланка, Сърбия.


Системата за ранно предупреждение при опасност от наводнения ще показва в реално време нивото на водата в реките в община Етрополе и община Бела Паланка и ще отчита количеството валежи в региона, като ще обобщава данни за различни периоди – последните 8 часа, последните 24 часа, последния 1 ден и т.н. Освен това, на база на получените данни от автоматичните комбинирани станции, системата ще може да прави прогнози за покачване на нивото на водата, осигурявайки по този начин няколко допълнителни часа време за реакция.


Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 – 2020г.


Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 – 2020г., CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Етрополе и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.


Източник: Община Етрополе