Проект № CB007.2.31.178 „Създаване на система за предотвратяване и ранно предупреждение при опасност от наводненията“


На 14-ти август в Многофункционалната зала при Народно читалище „Тодор Пеев-1871“, гр. Етрополе се проведе встъпителна пресконференция по проект № CB007.2.31.178 „Създаване на система за предотвратяване и ранно предупреждение при опасност от наводнения“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 – 2020г.


На пресконференцията присъстваха инж. Стефан Борисов – Заместник-кмет на Община Етрополе и Ръководител на проекта, г-н Милош Великович – Директор на Общинско комунално предприятие „Комнис“ Бела Паланка, г-н Джорджи Цветкович – експерт по управление на проекти в Община Бела Паланка, кметове и кметски наместници, представители на различни институции и граждани.


По време на събитието присъстващите бяха запознати с целите на проекта, основните дейности и очакваните резултати от неговата реализация.
Водещ партньор на проекта е Община Етрополе, а Общинско комунално предприятие „Комнис“ Бела Паланка е партньор.
Общата стойност на проекта е 592 254,37 евро, от които 503 316,20 евро е финансиране от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), 49 418,30 евро е национално съфинансиране от Република България и 39 419,00 евро е съфинансиране от сръбския партньор. Разпределението на бюджета по проекта за двата партньора е, както следва: за Община Етрополе – 329 455,30 евро и за Общинско комунално предприятие „Комнис“ Бела Паланка – 262 799,07 евро.


По проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:
Дейност 1: Изграждане на съвместна трансгранична система за ранно предупреждение при опасност при наводнения. Дейността включва: доставка на телеметрични хидрометрични станции – 4 броя за община Етрополе и 6 броя за община Бела Паланка, оборудвани с видеокамери, батерии и соларни панели за измерване на интензитета на нарастване на водното ниво на реките в двете общини; създаване на два контролни центъра в двете общини, които ще бъдат оборудвани с измервателни станции, сървър и видео стени; доставка на специализиран системен софтуер за ранно предупреждение, който ще бъде инсталиран на хардуера в контролния център в Община Етрополе и ще предава данни чрез интернет до контролния център в Община Бела Паланка.


Съвместната система за ранно предупреждение при опасност от наводнения ще използва данни от инсталираните устройства и ще показва в реално време нивото на реките в двете общини. Системата ще отчита също количеството на валежите в региона,която ще обобщава данни за различни периоди – последните 8 часа, последните 24 часа, последния 1 ден и т.н.


Дейност 2: Осигуряване на специализирано оборудване за дейностите по превенция и реакции. Тази дейност предвижда закупуването на два високопроходими автомобила, по един за всяка община, които ще се използват за евакуация и за транспортиране на екипите за спешна реакция в бедстващи райони, както и за обслужване на и охрана на новоизградената система за наблюдение и ранно предупреждение.


Дейност 3: Провеждане на тематични обучения за управление на риска от наводнения. В рамките на тази дейност ще бъдат обучени общо 30 души – по 15 от страна на всеки партньор, как да реагират в случай на наводнения. Това ще бъдат парамедици, медицински сестри, пожарникари, служители на гражданска защита и специализирани служители от местните власти.
Дейност 4: Информация и публичност.


Крайният срок за изпълнението на проекта е 16-ти май 2021 година.


След като бяха представени основните дейности по проекта, Заместник-кметът на Община Етрополе и Ръководител на проекта – инж. Стефан Борисов даде разяснения относно това как ще функционира системата за ранно предупреждение при опасност от наводнения и какви ще бъдат конкретните ползи от нея за региона.


Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 – 2020г.


Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 – 2020г., CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Етрополе и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата