Мярката е по предложение на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/


13-годишният младеж многократно е установяван от служителите на РУ - Етрополе като извършител на противообществени прояви и противоправни деяния, в преобладаващата си част- кражби, за което е воден на отчет в Детска педагогическа стая. Спрямо него в МКБППМН са разглеждани възпитателни дела и налагани съответните възпитателни мерки, като в рамките на една година е изчерпан целият наличен ресурс от законово определени мерки. Това наложи през юли т.г. спрямо него да бъде приложена последната такава, а именно „настаняване във ВУИ“, потвърдена впоследствие от Районен съд - Етрополе.  


Мярката не се прилага като форма на наказателно преследване, а цели внасяне на възпитателна промяна в поведението на момчето посредством способите на колективна и индивидуална корекционно-възпитателна работа, провеждана от специалистите с настанените в институцията младежи.