Общинско предприятие „Туризъм“ – Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността: Експерт „Маркетинг и реклама”


Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността: Експерт  „Маркетинг и реклама”:


1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър” с професионални направления: Маркетинг, Връзки с обществеността, Журналистика, Хуманитарни науки. 


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква, но наличието на такъв ще се счита за предимство.


3. Да притежават следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, креативност, професионална компетентност и аналитична компетентност.


4. Допълнителни изисквания, носещи предимство:


- компютърни умения - много добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office;


- умения за работа със специализиран софтуер за изработване на рекламни материали


- работа с различни комуникационни канали в интернет;


- владеене на чужд език - английски език.


Кратко описание на длъжността: Подготвя и провежда маркетингови и рекламни кампании. Създава и поддържа контакти с туристически организации. Участва е разработване на идейни проекти за рекламни материали. Поддържа туристическия сайт и профили в социални мрежи, поддържа активно сътрудничество с медиите. 


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от трудова книжка, УП-3.


5. Документи за придобита квалификация.


Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.


Срок за подаване на документите  23.10.2020 г. до 23.11.2020 г. включително


Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.


Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115