Общинският съвет подкрепи докладната за увеличаване на данъка при придобиване на имущество по възмезден начин от 2 на 3%. 18 съветници гласуваха “за“, 5-ма бяха “против“, а 4-ма “въздържал се“.


По време на обсъждането, съветникът Николай Велков направи предложение данъкът да бъде увеличен от 2 на 2,5 на сто, но то не събра достатъчен брой гласове. 


Основа за определяне на данъка при придобиване на имущество по възмезден начин е цената на имуществото в левове към момента на прехвърлянето. За недвижимите имоти основа за облагане е уговорената цена, а ако тя е по-ниска от данъчната оценка – се взема предвид последната.  По аналогичен начин се определя основата за облагане  при прехвърляне на моторни превозни средства, като вместо данъчната оценка се взема предвид застрахователната стойност. 


С този данък се облагат лица, влагащи средства в недвижими имоти, или закупуващите регистрирани за движение моторни превозни средства. 


Решението ще влезе в сила от 1 януари 2021 година.