По изключение тази година събирането на местни данъци и такси в общинската администрация започва по-късно от определената дата. Първа и втора вноска на данъка върху недвижимите имоти трябва да се внесат в срок от 31 март до 30 юни. Третата и четвъртата вноска се плащат съответно до 30 септември и до 30 ноември.
5 на сто отстъпка ще получат гражданите, които издължат пълния размер на данъка до срока, който е определен за първата вноска. За 2008 год. налогът остава без промяна.

Данъкът върху превозните средства се внася на две равни вноски през годината. Първата трябва да се издължи в срок от 31 март до 30 юни. Да 30 септември се плаща втората. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.
От тази година с 10% по-висок данък ще плащат само собствениците на тежкотоварни автомобили.

За 2008 год. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларации по чл.61н, ал.1 от Закона за местни данъци и такси до 30 април. Първата и втората вноска на окончателния патентен данък се внасят до 30 април. Срокът за издължаване на третата и четвъртата е  съответно до 31 юли и до 31 октомври. На предплатилите за цялата година в срока, определен за първата вноска, се прави отстъпка от 5 на сто.

Данъкът върху наследствеността се определя и съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Този вид налог се внася в 2-месечен срок от връчване на съобщението.

Данъкът при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин се заплаща при прехвърляне на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства, а в останалите случаи – в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл.49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси.

Предвидени са данъчни облекчения за лица в неравностойно положение, както и при други случаи.

С пълният текст на Наредбата за определяне на местните данъци и такси през 2008 год. гражданите могат да се запознаят на партерния етаж в общинската администрация.