На 29-ти октомври в малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871“ се проведе редовното заседание на Общински съвет – Етрополе. От заседанието по уважителни причини отсъстваха г-жа Мила Манчева и г-н Васил Василев.


Гласувана бе допълнителна първа  точка от дневния ред относно Изслушване на представител на „Елаците-Мед“ АД, относно реализиране на приоритетни проекти на територията на Община Етрополе в партньорство с дружества на Група ГЕОТЕХМИН.


По първа точка от дневния ред бе изслушан инж. Валентин Цацов- представител на „Елаците – Мед“ АД.


Втора точка от дневния ред бе приета с  15 гласа „за“ относно Отчет на бюджета на Община Етрополе към 30.06.2020 г. Отчета на бюджета на Община Етрополе към 30.06.2020 г. в размер на 7 301 914 лв.


Единодушно бе приета следващата точка от дневния ред относно Съвет по въпросите на социалните услуги. Съгласно разпоредбите на чл.27 от Закона за социалните услуги във всяка община е необходимо да се създаде Съвет по въпросите на социалните услуги, в който да се включват представители на органите, в сътрудничество с лицата по чл.26, т. 3-7 от ЗСУ. Съветът по въпросите от социални услуги подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината.


Четвърта точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г. § 1. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.1. „Имоти – частна общинска собственост“, с които общината има намерение да извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва: „4.1.22. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – 2018, квартал 159 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 580 /петстотин и осемдесет/ кв.м., актуван с АЧОС № 572/26.04.2004 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 131 том I, ок 142, вх. Рег. № 170 от 03.05.2004 г.“ § 2. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.2. „Имоти – частна общинска собственост“, с които общината има намерение да извърши продажба, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва: „4.2.7. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII – 1697, квартал 165 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 658 /шестстотин петдесет и осем/ кв.м., актуван с АЧОС № 433/15.04.2002 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 14, том V, вх. Рег. № 1050, партида181 от 06.11.2008 г., 4.2.8. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IХ – 1814, квартал 78 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 515 /петстотин и петнадесет/ кв.м., актуван с АЧОС № 404/21.03.2002 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 159, том 2, вх. Рег. № 445, н.дело № 329, партида 1306 от 20.08.2009 г. 4.2.9. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – За обществено обслужващи дейности, квартал 11 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 262 /двеста шестдесет и два/ кв.м., актуван с АЧОС № 3132/05.10.2020 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № , том 2, вх. Рег. №, н.дело № , партида  от     2020 г.“§ 3. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.4. „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически , чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти/“, се добавят нови подточки, както следва: „4.4.15. Поземлен имот без пл. № в размер на 117 /сто и седемнадесет/ кв.м. придаваемо място по регулация, представляващо реална част от УПИ VII – 117, квартал 7а по подробния устройствен план на с. Малки Искър, целият с площ от 1025 кв.м., актуван с АОС № 3131/25.09.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. Рег. № 623, Акт № 28, том III, имотна партида 11306 от 29.09.2020 г.


Следващата точка пет от дневния ред бе приета единодушно относно Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ XVII - 687, квартал 72 по ПУП на гр. Етрополе.


Шеста точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно  Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ XVII - 687, квартал 72 по ПУП на гр. Етрополе.


Предложението относно  Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ I - 1697, квартал 166 по ПУП на гр. Етрополе бе прието единодушно.


По точка осем от дневния ред бе прието Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ VI – 131, квартал 8 по ПУП на с. Малки Искър.


Последната точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ VIII – 139, квартал 18 по ПУП на с. Рибарица.


Източник: Общината