Основен ремонт на железобетонния пешеходен мост над река Рударка и над река Новаченка /в началото на село Новачене/, ремонт на оградата на църковния двор, ремонт на покрива на ел. инсталацията на детска градина “Зора“, ремонт на площадното пространство и алеите в центъра на селото, ремонт на библиотеката на НЧ “Правда – 1905“, почистване на речните корита на реките Рударка; ремонт на мемориален комплекс “Косматица“; подмяна на осветлението по главен път Е79 от входа до изхода с LED осветление; направа на още една детска площадка в селото. Това са предложения от доклада за административното, териториалното и социално-икономическото развитие на Новачене, изготвен от Катя Петрова – кмет на селото. Докладът бе внесен за обсъждане на редовното заседание на ОбС, което се проведе миналия четвъртък. Тогава стана ясно, че предложенията в него ще бъдат включени в програмата за финансиране на капиталови разходи на Община Ботевград за 2021 год. 


Въпрос по доклада бе отправен от съветника Дамян Маринов. Той се поинтересува дали са правени опити за привличане на средства от външни източници за ремонт на детската градина в селото.  


“Това е абсолютен факт, че детската градина в Новачене е в най-лошо физическо състояние. Кандидатстване е още преди години. Имаме одобрен проект по програмата на Националния доверителен еко фонд за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. За съжаление средства по тази програма много рядко се отделят за такива обекти. Успяхме да финансиране по този начин детските градини във Врачеш и Скравена. Остава детската градина в село Новачене. И тази година разговарят с представители на Фонда, но ми обясниха, че средства няма и не могат да кажат дали такива ще бъдат генерирани, за да бъдат финансирани такива обекти. Предвиждаме в бюджета за 2021 год. да заложим средства за ремонт на покрива, който е в крайно лошо състояние, и на ел.инсталацията. През миналата година сменихме дограмата на първия етаж, както и мебели. Така че в това отношение детското заведение не е в по-лошо положение от останалите. То има нужда от саниране, от подмяна на дограмата и на втория етаж. Но задължително трябва да подменим покрива. Ако не бъдат одобрени такива средства от Фонда, ще предвидим в бюджета за 2021 год.“, обясни кметът Иван Гавалюгов.


Според Георги Георгиев, в проектобюджета на Община Ботевград за следващата година задължително трябва да бъдат заложени средства за направата на нов мост над река Рударка, тъй като съществуващия е на около 60 години и е в много лошо състояние, а е необходим, защото свърза двете части на Новачене и още пет села.


Иван Гавалюгов отговори, че е запознат с проблема. “Направено е обследване от инженер-конструктор. Имаме предварителен проект за ремонт на моста, който ще струва около 180 000 лв. Изготвили сме документи, с които кандидатстваме пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Няма, разбира се, гаранция, че ще бъдат отпуснати тези средства. Ако не успеем да осигурим държавно финансиране, при всички положения ще търсим собствени ресурси за моста. Според специалисти съоръжението подлежи на ремонт“, обясни кметът. 


В Новачене са почистени и извозени отпадъците от три нерегламентирани сметища. Направена е детска площадка по проекта, финансиран от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда, изчистване и подобряване на общински имот, намиращ се близо до площада в селото. Поставена е ограда на детска площадка, ремонтирани са две чешми на площада и една на ул. “Христо Смирненски“. Подета е и инициатива за събиране на пластмаса и хартия, като целта й е да активизира екологичното мислене у жителите на селото и участието им в други обществени инициативи. Със събраните средства бяха закупени две нови пейки, които са монтирани в центъра на Новачене. Фирма “Еконт“ е дарила още една. З нуждите на селото е дарена и моторна мела, която се използва ежедневно. Центърът на селото се почиства редовно от работници по временната заетост. Ежемесечно се коси тревата в двора на църквата, двата гробищни парка, двора на пощата, мемориалния комплекс “Косматица“ и на входа-изхода на селото. Това се посочва още в част от доклада за административното, териториалното и социално-икономическо развитие на село Новачене. Той включва няколко точки: Визитка на селото; Административно обслужване; Инфраструктура и социално-битови условия: Газификация; Здравеопазване; Образование; Култура; Пътна мрежа и други.


Към 1 януари 2020 год. жителите на селото наброяват: по постоянен адрес – 1 343; по настоящ – 600. Около 550 от тях са от ромския етнос. 


На територията на Новачене са регистрирани около 20 фирми, занимаващи се предимно с търговия. Шивашкият цех дава работата на около пет човека. Дърводелският осигурява сезонна работа на около пет-шест човека. Обработваемата земя – около 6 000 декара, се засява предимно със зърнени култури. 1 000 декара са заети с трайни насаждения – вишни. 


В доклада се отбелязва още, че в момента се извършва подмяна на водопроводната мрежа в селото.


Представеният доклад бе приет единодушно от присъстващите съветници - 26 гласа “за“.