На 30 ноември в Малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871“ се проведе редовно заседание на Общински съвет – Етрополе. От заседанието отсъстваха по уважителни причини Мила Манчева, Васил Стоев, Владимир Александров и Боряна Керемидска.


В дневния ред бяха добавени 3 допълнителни точки относно Разкриване на обществена трапезария като местна дейност в община Етрополе, Кандидатстване на Община Етрополе по Целева програма „Обществени трапезарии“ към Фонд „Социална закрила“, Предоставяне на парична помощ на Васил Стоев.


Първа точка от дневния ред бе приет с 13 гласа „за“ относно Изменение и допълнение на Решение №29/29.01.2020 г., Протокол №4 на Общински съвет – Етрополе, изменено и допълнено с Решение №106/30.06.2020 г., протокол №9 на Общинския съвет – Етрополе.


Втора точка от дневния ред бе приета с мнозинство относно Удължавана договора за управление на управителя на „Медицински център I – Етрополе“ ЕООД. Удължава се договора на д-р Цено Глогов – управител на „Медицински център I – Етрополе“.


Следващата трета точка от дневния ред бе приета с 13 гласа „за“ относно Избор на проверител – дипломиран експерт счетоводител/регистриран одитор за извършване на задължителен независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Ал. Герчев – Етрополе.


Четвърта точка от дневния ред бе приета с мнозинство относно Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца в Община Етрополе от учебната 2020/2021 година.


Точка пет от дневния ред бе приета с 13 гласа „за“ относно Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 г. § 1. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.2. „Имоти – частна общинска собственост“, с които общината има намерение да извърши продажба, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавят нови подточки, както следва:


„4.2.10. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХII – общ., квартал 79 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 400 /четиристотин/ кв.м., актуван с АЧОС № 700/11.03.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 95, том I, ок 101, вх. Рег. № 114 от 21.03.2005 г.,


4.2.11. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII – общ., квартал 79 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 420 /четиристотин десет/ кв.м., актуван с АЧОС № 563/26.04.2004 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 122, том I, ок 133, вх. Рег. № 161 от 03.05.2004 г.,  


4.2.12. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII – 1697, квартал 168 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 560 /петстотин и шестдесет/                                                                                                                                                                                                                                        кв.м., актуван с АЧОС № 493/10.05.2002 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 54, том  II, вх. Рег. № 342, н.дело 228, партида1203 от 20.08.2009 г.“


Следващата точка от дневния ред бе приета с мнозинство относно Предоставяне на общински имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване по чл.73, ал.16 от ЗСПЗЗ. С това Решение се дава съгласие да се предоставят под наем имотите – полски пътища, публична общинска собственост на територията на Община Етрополе, които попадат в масивите за ползване, създадени по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година.


Седма точка от дневния ред бе приета с 13 гласа „за“ относно Разпореждане с имот-частна общинска собственост УПИ VIII-1697, квартал 165 по ПУП на гр. Етрополе.


Точка осем от дневния ред бе прието с 12 гласа „за“  и 1 глас „въздържал се“ /Ивайло Георгиев от ПП БСП/ от относно Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ II – За обществено обслужващи дейности, квартал 11 по ПУП на гр. Етрополе.


Следващата точка девет от дневния ред бе приета с 13 гласа „за“ относно Разпореждане с имот – частна общинска собственост Урегулиран поземлен имот I-2018, квартал 159 по ПУП на гр. Етрополе.


Десета точка от дневния ред Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ VII-117, квартал 7а по ПУП на с. М. Искър.


Следващата точка единадесета бе приета с мнозинство относно Промяна на характера на собствеността от частна общинска в публична общинска собственост. С това Решение се обявява от частна общинска собственост за публична общинска собственост недвижим имот, представляващ: Урегулиран поземлен имот XVI – За детска площадка, кв.125 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, с площ от 675 кв.м.


Точка дванадесета от дневния ред бе приета единодушно относно Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №27632.210.5 в м. „Равнището“, землище град Етрополе.


Допълнителната точка 13 от дневния ред относно Разкриване на обществена трапезария като честна дейност в община Етрополе.


Следващата точка от дневния относно Кандидатстване на Община Етрополе по Целева програма „Обществени трапезарии“ към Фонд „Социална закрила“.  С това предложение се дава съгласие да се кандидатства с проектно предложение за предоставяне на топъл обяд от обществена трапезария на 100 души на територията на община Етрополе за периода 04.01.2020 г. до 31.12.2020 г.


Приета бе и последната точка от дневния ред относно Предоставяне на парична помощ на Васил Стоев.


Източник: Общината