ОСЗ - Ботевград напомня на земеделските стопани, участвали в споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за обработваеми земи за стопанската 2020-2021 г., че срокът за внасяне на сумите за площите по чл 37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ (т.нар. „бели петна“) е 15.01.2021 г.


Съгласно чл. 37в ал.7 от ЗСПЗЗ: „Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта по ал. 4 са определени земите по ал. 3, т. 2, внася по сметка за чужди средства на съответната областна дирекция "Земеделие" сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта по ал. 4. Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция "Земеделие" на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора на областната дирекция "Земеделие" по ал. 4 в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2 съгласно заповедта по ал. 4, директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В 7-дневен срок от получаване на заповедта ползвателите превеждат сумите по сметка на съответната областна дирекция "Земеделие".“


Информация за дължимите суми могат да получат от публикуваните заповеди на страницата на ОДЗ-София област


https://www.mzh.government.bg/odz-sofiaoblast/bg/Polzvane/Proceduri_37v_20-21/Botevgrad_37v_20-21.aspx или в ОСЗ - Ботевград.