От днес се разхлабват част от противоепидемичните мерки в страната. Това стана възможно със заповед на министъра на здравеопазването.


Разрешават се присъствени приравнителни изпити при преместване на ученик и изпити за определяне на срочна оценка на ученик с повече от 25% отсъствия по даден предмет. 


От днес могат да се полагат и изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна или задочна форма на обучение, държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика, индивидуални дейности, в това число писмени или практически изпитвания за текуща оценка при невъзможност за провеждане в електронна среда, индивидуални практически часове в предприятие или на територията на дадено училище, областни или общински кръгове на олимпиади, когато не могат да се организират онлайн.


Във висшите училища вече са разрешени държавните изпити и защити на дипломни работи.


Разрешават се и практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти, както и семестриални изпити, които включват практическа част  и не могат да се проведат в електронна среда.


Възстановяват се плановият прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения и комплексните онкологични центрове.


Всички дейности трябва да се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки.