Община Ботевград да създаде нова социална услуга  - "Асистентска подкрепа". Това предлага кметът Иван Гавалюгов в докладна до Общинския съвет. Проектът на решение ще бъде разгледан на първото за тази година редовно заседание, насрочено на 28 януари. 


Новата услуга ще бъде насочена към лица в надтрудоспособна възраст с невъзможност за самообслужване и хора с трайни увреждания, които не получават помощ и грижа в домашна среда. 


Специализираната социална услуга включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни домакински дейности и комуникация


Асистентската подкрепа се предоставя на:


- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;


- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.


Насочването за ползване на асистентската подкрепа, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата ще се извършва от Община Ботевград. Предоставянето на тази услуга следва да се организира по начин, позволяващ комплексно представяне на различни видове социални услуги в домашна среда, пише в докладната до местния парламент.  


Услугата „Асистентска подкрепа“ ще се администрира и управлява от отдел „Хуманитарни и социални дейности“ на Община Ботевград. 


Създаването на новата услуга стана възможно, след като през 2020 г. влезе в сила Закон за социалните услуги и Правилник за прилагането му, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера, се посочва още в докладната записка.