Община Ботевград в качеството си на доставчик на социалните услуги, съгласно Закона за социалните услуги, считано  от 05.04.2023 г. стартира приема на документи за следните длъжности по социалната услуга „Асистентска подкрепа“


Ръководител на услугата  – 1 лице


Минимални изисквания: 


· Степен на завършено образование: Висше;


· Образователно-квалификационна степен: „Магистър”  в област социални науки, стопански науки,   административни науки, педагогика;


· Минимум 1 година опит в сферата на социалните услуги


Характер на работата: 


· организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на услугата;


· Изготвя процедури, програми, заповеди и др. документи относно предоставяне на услугата;


· Организира извършването на мониторинг и контрол на социалните асистенти относно качественото предоставянето на услугата;


· Следи за актуализиране на индивидуалните планове на потребностите на ползващите услугата, изготвя годишни доклади и др. документи, регламентирани в Закона за социалните услуги, Наредбата за качество на социалните услуги и др.;


· Работи в сътрудничество с доставчика на социалната услуга относно сключване и промяна на договорите, длъжностни характеристики и др. документи, необходими за предоставянето на услугата.


Социален работник - 1 лице


Минимални изисквания: минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър” в сферата на социалните дейности.


Характер на работата: 


· изготвя и поддържа цялостно потребителско досие, регистър, отговаря за организиране, съхранение, администриране и архивиране на документацията по предоставяне на услугата;


· Оказва подкрепа на потребителите на услугата;


· Осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции;


· Извършва работа на терен.


Необходими документи за кандидатстване:


1. Заявление за кандидатстване (по образец) ;


2. Автобиография;


3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;


4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако е приложимо);


5. Документ за самоличност за справка /при започване на работа/.


Място, срок и начин за подаване на документите:


Документи на кандидатите за изброените длъжности се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч. в Общинска администрация – Ботевград, пл. “Освобождение” № 13, партерен етаж, Център административно обслужване,


Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени в Центъра административно обслужване или да бъдат изтеглени от сайта на Община Ботевград, раздел „Обяви“ -


Кандидатите подават Заявление до Кмета на Община Ботевград, заедно с документите изисквани съгласно обявата за длъжността.


Документите се подават лично или чрез пълномощник.


Краен срок за подаване на документите: 17:30 часа на 20.04.2023г.


Начин на провеждане на подбора:


Всяко постъпило заявление за участие в подбора се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Ботевград.


Подборът протича в два етапа:


Първи етап – оценка на подадените документи - проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на длъжността.


Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Ботевград и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Ботевград;


До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не отговарят на изискванията.


Втори етап – провеждане на интервю с допуснатите кандидати под формата на събеседване.


След провеждането на интервюто, комисията изготвя протокол.


На база получените резултати се изготвя списък на класираните кандидатите във възходящ ред.


Кметът на община Ботевград сключва трудов договор с кандидата, получил най-голям брой точки, на основание Кодекса на труда.