Община Ботевград ще кандидатства пред Фонд „Социална закрила” към социалното министерство с проект „Предоставяне на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция в Ботевград”. Общият бюджет на проекта е в размер на 23 333.33 лв., а размерът на финансовите средства, за които се кандидатства е 21 000 лв. Изисква се съфинансиране от общината в размер на 10% от общия бюджет.


Проектът предвижда да бъдат обхванати поне 30 потребители – деца с трайни увреждания, които се нуждаят от комплексни дейности, насочени към тяхното социално включване. Планираните дейности по проекта са: организация и предоставяне на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция; терапевтични и обучителни - логопедична терапия, възпитателни и обучителни дейности и психологическа подкрепа; психологическа подкрепа; рехабилитация – кинезитерапия  и осъществяване на водна рехабилитация.


Екипът, който ще бъде включен в проекта, е съставен от седем лица, като всяко от тях има опит и квалификация, съответстващи на позицията, която ще заеме.


Общината разполага с база, отговаряща на необходимите изисквания за социална инфраструктура, която се намира на партерния етаж на ОУ „Васил Левски” в Ботевград. Базата отговаря на изискванията и на Наредба 6 от 2003 год. Основните помещения там са разположени и оразмерени така, че да осигуряват удобно разполагане на необходимото обзавеждане и оборудване за индивидуални или групови занимания с потребителите, има и места за изчакване от родители и придружители. В периода 2003 – 2011 год. в същата тази база се предоставяха социални услуги по проекти на неправителствена организация. Това се посочва в докладната, с която общината иска съгласието на ОбС да кандидатства за финансиране на новата социална услуга.