На 09.02.2021 година в Многофункционалната зала при НЧ „Тодор Пеев -1871“ Антонина Атанасова и доц.д-р Георги Бърдаров представиха публично, планът за интегрирано развитие на община Етрополе. На обсъждането присъстваха заместник- кметовете на община Етрополе, г-жа Росица Христова и г-жа Станка Димитрова, общински съветници, кметове и кметски наместници, началник на отдели в общинска администрация и служители, ръководители на частни и общински институции, директори на учебни заведения и други. Планът за интегрирано развитие е основният стратегически документ за управление на община Етрополе в следващите 7 години. Разработен е в партньорството на всички служители в Общинска администрация- Етрополе, кметовете на населените места в общината, както и всички заинтересовани страни.


Съгласно чл. 13, ал. 2 ЗРР, Планът за интегрирано развитие на община Етрополе осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия. Съгласно определението в действащото законодателство за регионалното развитие Планът за интегрирано развитие на община Етрополе е средносрочен документ, определящ целите и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките и с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.


Процесът на разработване на ПИРО на Етрополе включва няколко етапа:
• Предварителни проучвания;
• Провеждане на проучвания и консултации;
• Изготвяне на ПИРО;
• Определяне на визия, цели и приоритети за развитие на община Етрополе в периода 2021-2027 г.;
• Изготвяне на комуникационна стратегия;
• Очертаване на зони за въздействие;
• Изготвяне на Програма за реализация;
• Очертаване на необходимите действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО;
Съгласуване и приемане на ПИРО.


Текст и снимка: Общината