Общинското дружество „Балкангаз 2000“ иска да му бъде учредено безвъзмездно право на ползване върху третия етаж от административната сграда на бившата общинска фирма „Родина 75И“, както и намиращите се до нея три гаражни клетки.  В писмото до Община Ботевград се посочва, че в последните години се наблюдава интензивно увеличаване на териториалния обхват и броя на клиентите на дружеството. „Очаква се усложняване администрирането на продажбите, предвид преминаването от изцяло регулиран към свободен пазар на природен газ. Тези процеси налагат промени в структурата на дружеството, в т.ч. увеличаване капацитета за работа с потребители, обособяване на проектантско и диспечерско звено. Съпроводени с разширение и модернизация на материалната база за административната дейност“, се посочва в мотивите към внесеното искане. 


Помещенията в сградата са включени в Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, Раздел „Имоти, върху които Община Ботевград има намерение да учреди вещно право на ползване или право на управление. 


Съгласно Закона за общинската собственост, безвъзмездно право на ползване се учредява без търг  или конкурс, но след решение на Общински съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. Те ще се произнесат по докладната на предстоящото редовно заседание, което ще се проведе на 25 февруари /четвъртък/.