В малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871“ се проведе редовното заседание на Общински съвет – Етрополе. От заседанието по уважителни причини отсъстваха г-жа Мила Манчева и г-н Васил Стоев.  Промени в дневния ред бяха направени като отпадна т.15 относно изменение и допълнение на Решение № 159 от 10.10.2019 г. на Общински съвет – Етрополе, относно допускане изменение на действащия подробен устройствен план на град Етрополе в частта на имот пл. №3083 до кв. 13, уличното озеленяване и нереализираните улици.


Първа точка от дневния ред относно Приемане на бюджета на Община Етрополе за 2021 г. бе приет с 13 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“ / Ивайло Георгиев и Лъчезар Лазаров от ПП БСП/.  Бюджетът на Община Етрополе е приет и е в размер на 20 360 209 лв.


Точка втора от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Проект на Наредба №6 за организацията и управление на гробищните паркове и гробища на територията на Община Етрополе. Приемането на Наредбата е необходимост, с която се урежда организацията, управлението и вътрешния ред в гробищните паркове. Едновременно с това се постига и синхронизиране на нормативната уредба с актуални разпоредби на Закона за устройство на територията, както и останалите подзаконови нормативни актове, регулиращи отношенията в тази област н съответствие с НАРЕДБА №2 от 21 април 2011 г. на МЗ за здравните изисквания към гробищни паркове (гробище) и погребението и пренасянето на покойници.


Следващата трета точка от дневния ред относно Приемане на отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в община Етрополе 2017-2020 г. бе приета с 13 гласа „за“ и 1 глас „против“ / Владимир Александров от ПП БСП/ и 1 глас „въздържал се“ /Лъчезар Лазаров от ПП БСП/. Отчетът е направен на базата справки от Единна система за туристическа информация, данъчни декларации и годишните планове за развитие.


Четвърта точка от дневния ред относно Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Етрополе (2021-2022 г.) бе приета единодушно. Общинската стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Етрополе е в съответствие с Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците н Софийска област /2020-2022/ и в изпълнение на разпоредбите на чл.197, ал.1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование за период от две години (2021 г.-2022 г.).


Пета точка от дневния ред бе приета единодушно относно Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. § 1. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, в т. 4.2 текстът: „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се заменя с текста: „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 3 и чл. 47, ал. 3 от ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс“ и се добавя нова подточка, както следва: „4.2.19. Апартамент № 14, находящ се в жилищен блок № 1, вход „Б“, етаж 1, построен в квартал 132 по подробния устройствен план на гр. Етрополе“.  


§ 2. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.4. „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти/“, се добавят нови подточки, както следва:
„4.4.4. Реална част в размер на 162 /сто шестдесет и два/ кв.м. от УПИ III-352, находящ се в квартал 11 по подробния устройствен план на с. Ямна, целият с площ от 1230 кв.м.,актуван с АЧОС № 3143/22.01.2021 г.
4.4.5.  Реална част в размер на 7 /седем/ кв.м. от УПИ VII – 230, находящ се в квартал 15 по подробния устройствен план на с. Рибарица, целият от 1551 кв.м., актуван с АЧОС № 3144/25.01.2021 г.
4.4.6.  Реална част в размер на 12 /дванадесет/ кв.м. от УПИ IХ - 959, кв. 157 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 841 кв.м., актуван с АЧОС № 3146/29.01.2021 г.


§ 3.  В Раздел V- „Описание на имоти, които общината има намерение да придобие в собственост и способи за нейното придобиване“, към т. 5.2. „Възмездно придобиване на имоти, собственост на физически или юридически лица“, се добавя нова подточка, както следва:
„5.2.5. Реална част в размер на 87 /осемдесет и седем/ кв.м. от имот пл. № 935, квартал 146 по подробния устройствен план на гр. Етрополе.“


Шеста точка бе прието единодушно относно Приемане на Списък за броя, вида и местонахождението на общинските жилища по предназначение за 2021 година. Списъкът за броя, вида и местонахождението е както следва: I. Жилища за настаняване под наем – 51 броя. II. Жилища за продажби 1 брой. III. Ведомствени жилища – 3 броя. IV. Резервни жилища – 2 броя. Всичко жилища: т. I +т.II+ т.III + т.IV e 57 броя. 


Седма точка от дневния ред относно Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ IV - 1697, кв.169 по ПУП на гр. Етрополе бе приета без „против“ или „въздържал се“. 


Следващата осма точка бе приета с 15 гласа „за“ относно  Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ XIV-15, кв.7 по ПУП на с. Лопян.


Девета точка от дневния ред бе приета единодушно относно Разпореждане с имот – частна общинска собственост: Продажба на имот №641.63 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по §4, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност Баш Самоков.


Следващата точка от дневния ред относно Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от УПИ V – 510, кв.55 по ПУП на с. Лопян беше приета със 15 гласа „за“.


 
Единадесета точка от дневния относно Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост,представляващ: кафе с бар на открито, находящо се в УПИ  I –  „Парк”, квартал 14  по подробния устройствен план на гр. Етрополе бе приета с 12 гласа „за“  и 3 гласа „въздържал се“ / Николай Иванов от ПП ГЕРБ, Ивайло Георгиев и Лъчезар Лазаров от ПП БСП/.


Точка дванадесет от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на първия  етаж от двуетажна сграда – Арнаудова къща, кв. 94 по ПУП на гр. Етрополе.


Следващата точка от дневния ред относно Отдаване под наем на имот – частна общинска    собственост, представляващ: помещение – магазин, находящ се на бул. „Руски” № 100, блок № 1, УПИ II – „За жилищно строителство”, квартал 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе бе приета от всички общински съветници.


Четиринадесета точка от дневния ред бе приета единодушно относно Предоставяне на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, приемане на годишен план за паша за 2021-2022 година и определяне на правила за ползването на предоставените пасища, мери и ливади.


Точка петнадесета от дневния ред относно Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по ВиК, в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2020г.; Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2020г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия обслужвана от „ВиК – София“ ЕООД; Приемане на Проектобюджет за 2021 година на Асоциацията по ВиК на Обособената територия – София, бе приета с 15 гласа „за“.


Точка седемнадесета от дневния ред бе приета единодушно относно Определяне размера  на трудовото възнаграждение на кмет на кметство.


Осемнадесета точка от дневния ред бе приета. Тя касае Общински Консултативен съвет по въпросите за младежта. По предложение на Председателя на комисията по работа с младежта, развитие на спорта и туризма, интеграция на ромите и други малцинствени групи, се добави още един член в комисията.


С Решение на Общински съвет се определи и съставът на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси (ОССЕИВ). Съставът на съвета за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси се състои от 11 броя членове. 


С 15 гласа „за“ бе приета и следващата точка от дневния ред относно  Изменение на Решение №161 от 29.10.2020 г. /Протокол №13/. В частта на „членове“ текста „1. Виолета Лазарова Цветанова – Станчева – гл. експерт „Заетост, социални дейности и здравеопазване“ се заменя с текста „1. Мартина Василева Румбаковска – мл. експерт „Здравеопазване, социални дейности и заетост“.


Единодушно бе приета е следващата точка от дневния ред относно Отчет за дейността на Общински съвет-Етрополе и на неговите комисии за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г. В деловодството на Общински съвет за включване в дневния ред на заседанията са постъпили общо 76 докладни записки:
- От Кмета на Общината – 59;
- От Председателя на ОбС – 16;
- От групата на общинските съветници на ПП „ГЕРБ“ – 1.


По точките 22, 23, 24, 25 и 26 бяха приети с единодушно относно отпускане на парична помощ на Кунка Костадинова Димитрова, Верка Борисова Георгиева, Виолетка Василева Пенкова, Пеко Георгиев Стефанов и Марияна Иванова.


Текст и снимка: Общината – без редакторска намеса