Община Ботевград обявява конкурс за длъжността "Директор" на ДГ „Детелина“ с. Врачеш, община Ботевград, при следните условия:


1. Кратко описание на длъжността:


Директорът на Детска градина „Детелина“ с. Врачеш, община Ботевград ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност.


Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите за запознаване предварително, преди подаване на документите.


2. Изисквания към кандидатите:


2.1. Да са български граждани.


2.2. Да имат завършено висше образование на образователната квалификационна степен „Магистър“, съгласно чл.33, ал.1 от Наредба №15 от 2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, професионална квалификация „учител“ и педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор в детската градина, за която кандидатстват, със специалност „Предучилищна педагогика“ или „Предучилищна и начална училищна педагогика“.


2.3. Да имат не по-малко от пет години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 213, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.


2.4. Да отговарят на изискванията на чл.215, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование:


- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;


- Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват учителска професия;


- Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.


2.5. Да имат компютърна грамотност - работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/, Internet.


3.Начин на провеждане на конкурса:


Конкурсът се провежда в два етапа: допускане по документи и провеждане на интервю.


До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност. Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по входящ номер. Комисия оценява кандидатите за притежаване на  компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения, необходими за заемане на длъжността, посочени в приложение № 3 към чл.42, ал.2, т.2 от Наредба № 15 от 2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.


4.Необходими документи 


4.1.Заявление до Кмета на Община Ботевград за допускане до конкурс /по образец/.


4.2. Професионална автобиография.


4.3. Копия на документи за придобито образование, специалност и квалификация, които се изискват за длъжността.


4.4. Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина/.


4.5. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията, не е лишено от право да упражнява професията и не страда от заболявания и отклонения /по образец/.


4.6. Медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на очет в психиатричен диспансер по местоживеене.


4.7. Медицинско свидетелство във връзка с кандидатстването за длъжността.


4.8. Други документи, удостоверяващи квалификацията на кандидата, ако притежава такива.


Копията от представените документи следва да са ясни и четливи, заверени „вярно с оригинала“ от лицето. Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите. 


5. Място и срок за подаване на документите:


Документите за участие в конкурса се подават в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гише „Деловодство” в ЦАО на партерния етаж всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч. от 12.04.2021г. до 12.05.2021 г. включително.


Лице за контакт: Камен Еленков, Началник на отдел „Хуманитарни и социални дейности“ 


тел.: 0723 / 69148. 


Документите се подават в запечатан плик с надпис За конкурса за заемане на длъжността Директор на Детска градина „Детелина“ с. Врачеш, община Ботевград.


Документи, подадени след крайния срок, както и в незапечатани или скъсани пликове не се приемат.


6. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет страницата на общината: www.botevgrad.bg и на информационното табло, намиращо се на партерния етаж на Общинска администрация, на адрес гр. Ботевград, пл. Освобождение  №13.


Контрол  по изпълнение на заповедта възлагам на Стефка Граматикова Секретар на община Ботевград.