Регионалният инспекторат по образование /РИО/ обяви конкурс за директори на осем учебни заведения в Софийска област. Сред тях три са в Община Ботевград – ОУ „Васил Левски“ – Ботевград, ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Липница и ОУ „Любен Каравелов“ - с. Трудовец. До този момент тези училища се управляваха от временно изпълняващи длъжността „директор”.


Изискванията към претендентите за директорското място са: Да са български граждани, да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 4 от ЗНП – да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени които застрашават живота или здравето на децата и учениците, да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение” по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.


Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационнна степен на висшето образование „бакалавър” или „магистър”, да имат придобита професионална квалификация „учител” или педагогическа правоспособност.


Да притежават специалност по дипломата за висше образование, позволяваща им да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа като директор, да имат не по-малко от три години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.


Да притежават компютърна грамотност. Ползването на чужд език е предимство.


Конкурсът ще се проведе в три етап: допускане по документи, писмен изпит – тест и интервю. Писменият изпит включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на народната просвета и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността „директор” на общинско училище.


Документите се подават в Регионален инспекторат по образованието – София-регион, адрес: София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. ІV, ст. 404, тел. 029713299, лице за контакт Красимира Цакова – главен специалист „Човешки ресурси”, в срок от 19.06.2015 г. до 20.07.2015 г. (включително).