За участие в конкурса за директорското място на дирекция “Бюро по труда“ – Ботевград се е явил само един кандидат – Евгени Божилов. Той е от Ботевград. Участвал е в редица конкурси за различни вакантни длъжности както в държавни ведомства и техните подразделения, така и в Община Ботевград - директор на дирекция “Правно обслужване“, директор на дирекция “Местни данъци и такси“ началник на отдел “Контрол по сигурността и обществения ред“.
На 12 юли допуснатият кандидат ще трябва да се яви на тест, съдържащ 20 затворени въпроса, и на практически изпит за решаване на казус за проверка на умения за вземане на управленски решения. Конкурсът ще се проведе в сградата на Агенцията по заетостта в София. Той ще бъде допуснат до интервю, ако постигне 75 от 100 точки на теста и резултат от практическия изпит най-малко 4.
При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии.