5 май - сряда, е крайната дата, до която гражданите и юридическите лица могат да покрият задълженията си към Община Ботевград и да получат отстъпка.


Физическите и юридическите лица, които спазят срока за отстъпка, ще се възползват от намаление на дължимата сума за такса битови отпадъци, данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства.


Припомняме, че при предплащане на такса битови отпадъци се прави отстъпка:


- в размер на 15% за физически лица;


- в размер на 5% за предприятия 


- в размер на 5% за физически лица и предприятия, подали декларация по чл. 71, ал. 1 от ЗМДТ;


- в размер на 5% за предприятия, допуснати до свободно договаряне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.


Отстъпката за данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства е в размер на 5%.


Актуална справка за задълженията можете да направите на сайта на Община Ботевград  в секция „Местни данъци и такси"  с ПИК на НАП,  с КЕП или с  получен ПИН код издаден от Община Ботевград.


Начин на плащане:


- на каса в центъра за обслужване на клиенти в сградата на Община Ботевград


- на каса в кметствата на селата на територията на общината


- по банков път по сметка на община Ботевград:


IBAN: BG05 IORT 8048 8493 1901 00


Кодове за вид плащане:


442100 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ


442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ


442300 ДАНЪК МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


442500 2% ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ


441400 ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН ДАНЪК


442800 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК


- на касите на Easy Pay


- чрез системата за електронно разплащане ePay


- на гише в банка ДСК и Български пощи ЕАД.


- чрез онлайн банкиране от притежателите на сметки в банка ДСК ЕАД, Пощенска банка ЕАД