На 10 февруари изтича срокът, в който гражданите могат да платят данъка по годишните декларации за облагане на доходите от 2008 г. с отстъпка от 5%. Препоръчваме на гражданите да не изчакват последния ден, за да се възползват от отстъпката, защото при плащане по банков път е необходим поне един ден, за да пристигнат наредените средства по сметката на съответната териториална дирекция.
При попълване на преводни нареждания към бюджета е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане (код 111213 - „Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.” или за данъка от едноличните търговци 111215 – „Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци”), входящият номер на данъчната декларация, ЕГН, като задължително се посочва и периодът, за който се отнася плащането.
Декларацията за доходите и всички нейни приложения са публикувани в Интернет.
ТД на НАП София област напомня, че доходите от стопанска дейност на едноличните търговци (ЕТ), получени през 2008 г., се облагат със ставка от 15%. В същото време за доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически лица ще заплащат 10% данък. Така например ЕТ, чиято дейност е производство на сладкарски изделия, ще заплати 15% върху доходите си от реализацията на продукцията си. В същото време ако собственикът на ЕТ получи хонорар по граждански договор, то този доход ще се обложи с данък от 10 на сто.
Едноличните търговци, които през 2008 г. не са осъществявали стопанска дейност, не са задължени да подават декларация през 2009 г. Формулярите се подават до 30 април 2009 г., като декларираният данък за довнасяне по декларацията трябва да бъде внесен също до края на април.