Общинско предприятие „Туризъм“ – Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Работник поддръжка“.


I. Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността:


1. Образование: Основно 


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква, но наличието на такъв ще се счита за предимство.    


3. Свидетелство за управление на МПС, категория „B”      


II. Кратко описание на длъжността: Изпълнение на задачи, свързани с поддържане материално-техническата база на обекта и прилежащите му площи. Изпълнява функции, които са му възложени от прекия ръководител;


III. Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Директора на Общинско предприятие „Туризъм“/ свободен текст/.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от трудова книжка, УП-3.


5. Копие от Свидетелство за управление на МПС.


Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване.


Срок за подаване на документите 08.06.2021г. до 18.06.2021г. включително.


Месторабота: с. Боженица, община Ботевград


Документите на кандидатите се приемат в Туристически информационен център – Ботевград на адрес пл. „Освобождение“ № 13 /до Общинска библиотека „Иван Вазов“/ всеки работен ден от 8.30ч. до 12.30 и от 13.30 ч.до 17.30ч.


Телефон за контакти: 0723/ 69-147


---------------------------------------------------------------------------------------


Общинско предприятие „Туризъм“ – Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността „Готвач“.


I. Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността :


1. Образование: Средно 


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква, но наличието на такъв ще се счита за предимство.    


II. Кратко описание на длъжността: Извършва приемане и подготовка на хранителните продукти, суровини и полуфабрикати. Следи за правилното им съхранение. Спазва санитарно-хигиенните изисквания към технологията на приготвяне и предлагане на кулинарната продукция. Отговаря за количеството и качеството на вложените продукти и подправки в готварската продукция.       


III. Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление ди Директора на Общинско предприятие „Туризъм“ /свободен текст/ .


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от трудова книжка, УП-3


5. Копие от документ за придобита квалификация. 


Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване.


Срок за подаване на документите  08.06.2021г. до 18.06.2021г. включително


Месторабота: с. Боженица, община Ботевград


Документите на кандидатите се приемат в Туристически информационен център – Ботевград на адрес пл. „Освобождение“ № 13 /до Общинска библиотека „Иван Вазов“/ всеки работен ден от 8.30ч. до 12.30 и от 13.30 ч.до 17.30ч.


Телефон за контакти: 0723/ 69-147


---------------------------------------------------------------------------------------


Общинско предприятие „Туризъм“ – Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Чистач/Хигиенист“.


I. Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността:


1. Образование: Основно


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква, но наличието на такъв ще се счита за предимство.    


II. Кратко описание на длъжността: Извършва всички дейности по почистване, хигиенизиране и дезинфекция на обекта. Целесъобразно прилага и употребява предоставените му препарати и целесъобразно използва техническите средства и съоръжения за почистване. Сортира, товари, транспортира и разтоварва отпадъците и амбалажа до определените за целта места, като спазва инструкциите за безопасност. Изпълнява функции, които са му възложени от прекия ръководител;


III. Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Директора на Общинско предприятие „Туризъм“ /свободен текст/.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от трудова книжка, УП-3


Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване.


Срок за подаване на документите 08.06.2021г. до 18.06.2021г., включително


Месторабота: с. Боженица, община Ботевград


Документите на кандидатите се приемат в Туристически информационен център – Ботевград на адрес пл. „Освобождение“ № 13 /до Общинска библиотека „Иван Вазов“/ всеки работен ден от 8.30ч. до 12.30 и от 13.30 ч.до 17.30ч.


Телефон за контакти: 0723/ 69-147