Шофьор, автобус


Изисквания към кандидатите:
» Средно образование;
»  Свидетелство за управление на МПС - категория „D";
» Валидно удостоверение за професионална компетентност за превоз на пътници, ще се счита за предимство;
» Валидно удостоверение за психологическа годност и дигитална карта, ще се считат за предимство;
» Да познава устройството и принципа на действие на автомобилите, начина на обслужването им, общите правила за работа с тях и техническата им характеристика.


Необходими документи за кандидатстване:
» Автобиография;
» Мотивационно писмо;
» Кандидатите, поканени за провеждане на интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.


Месторабота: Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед" АД, гр. Етрополе.


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед" АД, Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" или на е-mail: iobs@ellatzite-med.com до 02.08.2021 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
 
„ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година.


Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД.