На 29 юли  в малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871“ се проведе редовното заседание на Общинския съвет – Етрополе. По уважителни причини отсъстваха Васил Василев и Надя Павлова.
Към дневния ред бяха добавени две допълнителни точки относно Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година и Допълнение на Решение №285 от 27.05.2021 г., Протокол № 21 на Общински съвет – Етрополе.


Първа точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно отчет на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2020 г. С това Решение Общинският съвет – Етрополе приема отчета на бюджета на общината, който е в размер на 17 005 063 лв.


Втора точка от дневния ред бе приета единодушно относно Отчет за дейността на Общински съвет – Етрополе и на неговите комисии за периода 01.01.2021-30.06.2021 г.  За отчетния период са проведени шест редовни заседания и едно извънредно заседание. Всички са откривани и ръководени от Председателя на Общински съвет, а отложени заседания поради липса на кворум няма.  В деловодството на Общински съвет за включване в дневния ред на заседанията са постъпили общо 112 докладни записки: от Кмета на Общината – 85; от Председателя на ОбС – 24; от Председателя на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси -3.


Следващата точка три от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Приемане на Годишен план за социалните услуги в Община Етрополе през 2022 година.  Годишният план за социалните услуги в Община Етрополе за 2022 г. е изготвен на основание чл. 38 от ЗСУ и в съответствие с разписаните приоритети и дейности, които отговарят на потребностите на лицата в неравностойно социално положение от общината. Приема се ежегодно и съдържа дейностите, които ще бъдат изпълнявани през следващата календарна година.  Основните цели и приоритети, които се поставят са подобряване условията и повишаване качеството на предоставените услуги на територията на Община Етрополе; предоставяне на социални услуги, помощ и подкрепа на нуждаещите си в тяхната обичайна и семейна среда; социално включване на общности и неравностойно положение и социално уязвими групи; подобряване достъпа до социални услуги за нуждаещите се деца, семейства и възрастни хора, и предотвратяване на рисковете за социално изключване; грижа за старите хора и преодоляване на тяхната изолираност, чрез интегрирането им в обществото; предоставяне на социалните услуги при зачитане на човешкото достойнство, личния живот и основните човешки права на потребителите при равнопоставеност на отделните целеви групи.


Точка четири от дневния ред относно Включване на СУ „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022 година бе приета от всички присъстващи общински съветници. Съгласно чл. 53, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и Постановление №128 на МС  от 29.06.2017 г. за определяне  на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, СУ „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе отговаря на изискванията за средищно училище за учебната 2021/2022 година.


Пета точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Изменение на Решение №297 от 30.06.2021 г. /Протокол №22/ на ОбС – Етрополе, във връзка с обявяването на конкурс за управител на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ Етрополе“ ЕООД. Решението се изменя както следва: „ 1.5 текста „06.09.2021 г.“ се заменя с текста „08.09.2021 г.“


Единодушно бе приета и шеста точка от дневния ред относно Изменение на Решение №161 от 29.10.2020 г. /Протокол №13/, изменено с Решение №232 от 25.02.2021 г. /Протокол №18/. В частта на „членове“ текста „10. Румяна Ангелова Иванова - Ненова – Управител на Домашен социален патронаж“ се заменя с текста „10. Ива Георгиева Стефанова – Управител на Домашен социален патронаж“.


Седма точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти– общинска собственост през 2021 година.


§ 1. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.1: „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва:


„4.1.16. Урегулиран поземлен имот XIV-123, кв. 30 по подробния устройствен план на с. Рибарица с площ от 803 кв.м., актуван с АЧОС № 3205/14.06.2021 г.“


§ 2. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.2: „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 3 и чл. 47, ал. 3  от ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва:


„4.2.28. Една втора идеална част в размер на 324 кв. м. от застроен урегулиран поземлен имот VI-1697, кв. 169 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 648 кв.м., актуван с АЧОС № 505/20.05.2002 г.“


§ 3. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.4: „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински  имоти/“, се добавят нови подточки, както следва:


„4.4.13. Реална част в размер на 32 /тридесет и два/ кв.м. от УПИ VII - 204, кв. 13 по подробния устройствен план на с. Рибарица, целият с площ от 1355 кв.м., актуван с АЧОС № 3207/05.07.2021 г.


4.4.14. Реална част в размер на 134 /сто тридесет и четири/ кв. м. от УПИ IV – 163,  165, 166, находящ се в кв. 37 по подробния устройствен план на с. Бойковец, целият с площ от 2425 кв.м.“


Следващата точка осем от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ относно Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ XI – 1697, квартал 165 по ПУП на гр. Етрополе.  С това решение се дава съгласие да се извърши продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.


Единодушно бе приета точка девет от дневния ред относно Допускане изменение на Подробния устройствен план на град Етрополе в частта на кв. 165.


Допълнителната точка от дневния ред относно Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година бе приета с 15 гласа „за“. С това Решение в Раздел III – Описание на имотите, които Община Етрополе има намерение да предостави под наем“ , към т.3.1 – „Отдаване под наем на нежилищни имоти – общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва: „3.1.8. Обект „Кухня“, представляващ реално обособена част от обект „Кухня със столова, находящ се в Урегулиран поземлен имот I – „За СОУ“, квартал 50 по подробния устройствен план на гр. Етрополе“.


Последната точка от дневния ред относно Допълнение на Решение №285 от 27.05.2021 г. по Протокол №21 на Общински съвет – Етрополе бе приета единодушно с 15 гласа „за“. С това Решение се допълва състава на Местната комисия за обществен ред, сигурност и безопасност на движението.


Текст и снимка: Общината